FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Vg2/Vg3

Nettstedet til FOKUS Politikk og menneskerettigheter er et supplement til læreboka FOKUS Politikk og menneskerettigheter, men kan også brukes uavhengig av læreverk.

FOKUS Politikk og menneskerettigheter dekker læreplanen i faget politikk og menneskerettigheter som inngår i programfaget politikk, individ og samfunn. Læreverket består av lærebok og nettsted for elev og lærer.

Nettstedet byr blant annet på et rikholdig utvalg av oppgaver og en mediebank med systematiserte lyd- og bilderessurser. Til hvert kapittel på nettstedet har to politikere fra henholdsvis høyre- og venstresiden i norsk politikk, skrevet en kort artikkel knyttet til emnet i kapittelet. På denne måten anskueliggjøres forskjellene i argumentasjon og politikk. Lærerne har også tilgang til en egen lærerressurs med blant annet arbeidsplaner, metodiske tips og undervisningsopplegg.

Veil. pris ekskl. mva.
Elevlisens: kr 160,-
Lærerlisens*: kr 400,
*pris per skole per lærernettsted (samme pris for en eller flere lærerlisenser)
I tillegg kommer 25% mva. på alle priser.

I august og september har du gratis tilgang til dette nettstedet via www.lokus.no. Du trenger ikke å logge deg inn.

Fra og med 1. oktober må du ha brukernavn og passord. Dersom skolen ikke allerede har registrert deg med brukerkonto på Lokus portal, går du inn på www.lokus.no, oppretter brukerkonto via lenken "Ny bruker" og følger videre instruksjoner.
Det er skolens lokusadministrator som godkjenner nettstedtilgang utover gratisperioden.

Støtter kompetansemålene

 • drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer
 • drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge
 • finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer
 • gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling
 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 • beskrive forskjellen mellom stat og nasjon og drøfte problemstillinger knyttet til multinasjonale stater og nasjoner som har tilhold i flere stater
 • beskrive og analysere hvordan politiske beslutninger blir påvirket av internasjonalisering
 • diskutere massemedienes rolle som internasjonal aktør
 • gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder
 • presentere og sammenlikne ulike politiske systemer
 • sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet
 • beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder
 • drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid
 • gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer
 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene
 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk
 • diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet
 • forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene
 • forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner
 • beskrive og forklare forskyvninger i makt og innflytelse mellom politiske institusjoner og aktører i moderne samfunn
 • beskrive og tolke hovedlinjer i den politiske utviklingen i Norge etter 1814
 • drøfte massemedienes rolle som politisk aktør
 • drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger
 • gjøre rede for valgmanntall, valgordninger og kanaler for politisk innflytelse
 • gjøre rede for viktige norske og samiske politiske institusjoner og organer og forklare hvilke funksjoner de har
 • presentere beslutningsprosesser i aktuelle politiske saker