ERGO Fysikk 1. Fysikk Vg2

Ergo Fysikk 1 nettsted er et supplement til læreboka Ergo Fysikk 1, men kan også brukes uavhengig av læreverk.

ERGO Fysikk 1 dekker læreplanen i programfaget fysikk 1, og består av lærebok, studiebok og nettsted for elev og lærer.

Nettstedet levendegjør fagstoffet gjennom simuleringer, dra-slipp-oppgaver, videoer, kryssord, flervalgsoppgaver, kapitteltester og fordypningsstoff. Lærerne har også tilgang til en egen lærerressurs som byr på forslag til årsplaner, eksamensløsninger, fagartikler, kapittelmateriell, powerpoint-presentasjoner av viktig fagstoff og lysark av sentrale illustrasjoner fra læreboka. Lærernettstedet gir tilgang til både Vg1- og Vg2-ressursene.

Demonstrasjonsvideoen for ERGO Fysikk nettsted gir deg en trinnvis innføring i hvilke type ressurser du kan forvente deg å finne på nettstedet. Demoen er lydlagt: www2.aschehoug.no/un/guideteturer/ergo/ergo_skin.swf

Veil. pris ekskl. mva.
Elevlisens: kr 260,-
Lærerlisens*: kr 1000,-
*pris per skole per lærernettsted (samme pris for en eller flere lærerlisenser)
I tillegg kommer 25% mva. på alle priser.

I august og september har du gratis tilgang til dette nettstedet via www.lokus.no. Du trenger ikke å logge deg inn.

Fra og med 1. oktober må du ha brukernavn og passord. Dersom skolen ikke allerede har registrert deg med brukerkonto på Lokus portal, går du inn på www.lokus.no, oppretter brukerkonto via lenken "Ny bruker" og følger videre instruksjoner.
Det er skolens lokusadministrator som godkjenner nettstedtilgang utover gratisperioden.

Støtter kompetansemålene

 • bruke simuleringsprogrammer til å vise fenomener og fysiske sammenhenger
 • gi eksempler på noen alternative forklaringsmodeller som ikke er forenlige med fysikkens forklaringer, og som heller ikke baserer seg på vitenskapelig metodikk
 • gjøre rede for hvordan forskeres holdninger, forventninger og erfaringer kan påvirke forskningen
 • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk ved vitenskapelig metode i fysikk
 • planlegge og gjennomføre egne undersøkelser og foreta relevante forsøk innen de forskjellige hovedområdene i faget
 • samle inn og bearbeide data og presentere og vurdere resultater og konklusjoner av forsøk og undersøkelser, med og uten digitale verktøy
 • gjøre rede for forskjellen mellom ledere, halvledere og isolatorer ut fra dagens atommodell, og forklare doping av halvleder
 • gjøre rede for hvordan moderne sensorer karakteriseres, og hvordan sensorenes egenskaper setter begrensninger for målinger
 • gjøre rede for virkemåten til lysdetektorer i digital fotografering eller digital video
 • sammenligne oppbygningen og forklare virkemåten til en diode og en transistor, og gi eksempler på bruken av dem
 • definere begrepene strøm, spenning og resistans, og bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømskretser
 • definere og regne med begrepene frekvens, periode, bølgelengde og bølgefart, og forklare kvalitativt bøynings- og interferensfenomener
 • gjengi og drøfte kvalitativt termofysikkens første og andre lov
 • gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart
 • gjøre rede for situasjoner der friksjon og luftmotstand gjør at den mekaniske energien ikke er bevart, og gjøre beregninger i situasjoner med konstant friksjon
 • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover
 • beskrive Bohrs atommodell og beregne frekvenser og bølgelengder til spektrallinjer i emisjons- og absorpsjonsspektre ut fra den
 • beskrive og drøfte standardmodellen for universets utvikling
 • beskrive stjerners livssykluser og forklare hvordan grunnstoffer blir bygd opp i stjerner
 • bruke bevaringslover til å beskrive fisjons- og fusjonsprosesser og beregne frigjort energi i slike prosesser
 • gjøre beregninger med Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov
 • gjøre rede for hvordan informasjon om stjerner er systematisert i et HR-diagram
 • bruke matematiske modeller som kilde for kvalitativ og kvantitativ informasjon, presentere resultater og vurdere gyldighetsområdet for modellene
 • bruke parameterframstilling til å beskrive rettlinjet bevegelse for en partikkel, og bruke derivasjon til å regne ut fart og akselerasjon når posisjonen er kjent, både med og uten digitale verktøy
 • lage en eller flere matematiske modeller for sammenhenger mellom fysiske størrelser som er funnet eksperimentelt

Kontaktinformasjon

Kontakt oss
Telefon: 22 400 455
Besøk våre nettsider

Tilhører fagområdene