Matemagisk 1-4

Et matemagisk nettsted

På nettstedet Abakus møter elevene Tallknuseren, en imponerende oppgavemaskin med over 1000 spennende øvingsoppgaver som driller elevene i de grunnleggende ferdighetene.

Den "levende" læreboka har animasjoner, video og interaktive oppgaver som konkretiserer abstrakte temaer, og lar elevene jobbe på det nivået de er på, i eget tempo. Abakus nettsted er et motiverende supplement i matematikkundervisningen.

Abakus nettsted er ett av flere pedagogiske nettsteder som finnes på www.lokus123.no. Lokus123 er inngangsporten til alle fagnettstedene til Aschehoug Grunnskole.

Støtter kompetansemålene

 • kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater, og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka
 • kjenne att og bruke spegelsymmetri i praktiske situasjonar
 • lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive dei munnleg
 • kjenne att og beskrive trekk ved sirklar, mangekantar, kuler, sylindrar og enkle polyeder
 • kjenne att og bruke spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar
 • lage og utforske geometriske mønster og beskrive dei munnleg
 • plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og utan digitale verktøy
 • teikne og byggje geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og design
 • kjenne att dei norske myntane og bruke dei i kjøp og sal
 • nemne dagar, månader og enkle klokkeslett
 • samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av høvelege måleiningar
 • bruke ikkje-standardiserte måleiningar og forklare føremålet med å standardisere måleiningar, og gjere om mellom vanlege måleiningar
 • gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar
 • løyse praktiske oppgåver som gjeld kjøp og sal
 • samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege målereiskapar og enkel berekning med og utan digitale hjelpemiddel
 • samle, sortere, notere og illustrere enkle data med teljestrekar, tabellar og søylediagram
 • samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram, og kommentere illustrasjonane
 • bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar
 • doble og halvere
 • gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
 • kjenne att, samtale om og vidareføre strukturar i enkle talmønster
 • telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper
 • utvikle og bruke varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal
 • beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
 • bruke den vesle multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og divisjon i praktiske situasjonar
 • eksperimentere med, kjenne att, beskrive og vidareføre strukturar i enkle talmønster
 • gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning med enkle tal og vurdere svar
 • utvikle og bruke ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
 • velje rekneart og grunnegje valet, bruke tabellkunnskapar om rekneartane og utnytte enkle samanhengar mellom rekneartane

Kontaktinformasjon

Kontakt oss
Telefon: 22 400 455
Besøk våre nettsider

Tilhører fagområdene

Relatert til læreplanene