Sinus 1DH/1MK - matematikk design og håndverk/medier og kommunikasjon yrkesfag Vg1

Cappelen Damms matematikkverk for yrkesfagene i den videregående skole. SINUS for yrkesfag foreligger i åtte utgaver og dekker de fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Hver bok er delt i to deler – en teoridel foran og en oppgavedel bak. Der det er naturlig, er det hentet yrkesrettet stoff fra det utdanningsprogrammet som eleven har valgt.

SINUS 1DH/1MK – for programområdene Design og håndverk og Medier og kommunikasjon. Boka er skrevet etter læreplanen for faget 1P.

Som et supplement til verket finner du fagnettstedet sinus.cappelen.no. Hver bok har sine egne nettsider. Elevsidene er åpne for alle og følger oppbygningen i boka i kapitler og delkapitler. Nettstedet er gratis.

Elevsidene inneholder interaktive oppgavesekvenser til kapitlene, kontrolloppgaver med løsninger til hvert kapittel og fullstendige løsninger til alle oppgavene i grunnboka/teoridelen. Her finner du løsninger og hjelp til oppgaver der det er aktuelt å bruke dynamisk programvare for PC.

Tilleggsstoff, lenker, nyheter og forslag til tempoplan ligger også på elevsidene.

Lærersiden er passordbelagt og inneholder kapittelprøver til alle kapitlene i samtlige bøker i verket og forslag til terminprøver fra Omkring Sinus til alle matematikk-kursene. Kapittel 1 i bøkene SINUS 1P, SINUS 1T, SINUS 1YP og SINUS 1TIP er lagt ut for de elevene som vil starte skoleåret uten å ha avgjort valget mellom læreplanene P og T.

Støtter kompetansemålene

 • berekne forbruk og gjere innkjøp av materiale, reiskapar og utstyr til bruk i aktiviseringsarbeidet
 • definere mål for aktiviseringsarbeidet
 • forklare tradisjonar, særpreg og avgrensingar som gjeld aktivitørfaget
 • føre statistikk, skrive ulike rapportar, søknader og bestillingar
 • gjere greie for samanhengar mellom kosthald, fysisk aktivitet, hygiene og helse
 • gjere greie for verknaden av aktivitetar på den fysiske og mentale helsa hos brukarane, og dokumentere endringar på bakgrunn av gjennomførte aktivitetar
 • lage budsjett og føre rekneskap over kostnader knytte til aktiviseringsarbeidet
 • presentere og dokumentere eige arbeid ved bruk av digitale verktøy
 • presentere tenester, produkt og produksjonsprosessar i samsvar med behov i aktivitørfaget
 • utarbeide og grunngi ulike planar for aktivitetar tilpassa enkeltbrukarar og brukargrupper
 • administrere og dokumentere aktiviseringsarbeidet
 • bruke digitale verktøy i eige arbeid
 • dokumentere og vurdere verknader av aktiviseringstiltak for brukarane
 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk knytt til aktivitørfaget og for helse, miljø og tryggleik
 • gjere greie for og grunngi mål for aktiviseringsarbeidet
 • gjere greie for trendar i aktivitørfaget
 • planleggje nye aktivitetar ut frå dokumenterte funksjonsendringar hos brukaren
 • presentere og marknadsføre aktivitørfaget
 • setje opp budsjett og rekne ut materialforbruk og pris på produkt
 • bruke digitale verktøy i aktiviseringa
 • demonstrere bruk av materiale, verktøy og teknikkar tilpassa ulike aktivitetar
 • gjennomføre og vurdere observasjon av brukarar i arbeid og aktivitet
 • gjere greie for rutinar for og delta i arbeidet med internkontroll og kvalitetssikring
 • innhente, vurdere og bruke nødvendig informasjon om funksjonsevne, behov og interesser til brukarane og kva som er mogleg for dei
 • kommunisere med brukarar, pårørande og samarbeidspartnarar i aktiviseringsarbeid
 • konkretisere idear og grunngi val av aktivitet og arbeid tilpassa fysiske, psykiske og sosiale føresetnader hos ulike brukarar
 • leggje til rette og gjennomføre sosiale, fysiske og kulturelle aktivitetar tilpassa funksjonsevna til brukarane og kva som er mogleg for dei
 • setje mål for aktiviseringa, gjennomføre og vurdere aktiviseringsprosessar frå eit brukarperspektiv
 • utføre nødvendig førstehjelp
 • finne fram til og bruke regelverk for personvern og anna aktuelt regelverk for aktivitørfaget og for helse, miljø og tryggleik
 • gjennomføre og vurdere aktiviseringsprosessar
 • gjere bruk av fargar og formelement for å skape bestemte uttrykk
 • halde orden på arbeidsplassen og utføre nødvendig vedlikehald av utstyr, verktøy og maskinar
 • innhente og bruke nødvendig informasjon om funksjonsevna hos brukarane
 • konkretisere og grunngi idear og val av aktivitetar tilpassa fysiske, psykiske og sosiale føresetnader hos ulike brukarar
 • lage og bruke arbeidsteikningar og enkle handverksprodukt i aktiviseringsarbeidet
 • motivere og rettleie brukarar i ulike aktiviseringsprosessar
 • tilretteleggje arbeid og aktivitetar på grunnlag av informasjon om ulike sjukdommar og tilstandar hos brukarar
 • tilretteleggje sosiale, fysiske og kulturelle aktivitetar tilpassa brukarar
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • velje og bruke verktøy, materiale og teknikkar tilpassa ulike aktivitetar
 • bruke materialer, verktøy og teknikker som er hensiktsmessige i blyglasshåndverkerfaget
 • bruke ulike glasstyper
 • demontere og håndtere glassarbeider til reparasjon og restaurering
 • forme, tone, male og brenne glass i ovn
 • framstille innfatninger i egnede metaller og andre materialer
 • gjøre rede for egenskaper og begrensninger ved ulike glassmaterialer
 • gjøre rede for fagets historie og utvikling, og for hovedtrekk ved bransjen
 • gjøre rede for prinsippene for eldre innsettingsmetoder
 • gjøre rede for ulike festemidler for glass
 • lime glass med forskjellige limeteknikker for UV-lim, silikon og tokomponentlim
 • montere glassarbeider forsvarlig
 • overflatebehandle glass med sandblåsing og silketrykking
 • presentere egne produkter
 • restaurere og rehabilitere glassarbeider etter krav fra antikvarmyndigheter
 • skjære og bearbeide glass og plast
 • utføre håndverksarbeid i tråd med gjeldende regelverk for blyglasshåndverkerfaget og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre nødvendig vedlikehold av verktøy, maskiner og utstyr for blyglasshåndverkerfaget
 • utføre reparasjoner på fastmonterte glassarbeider
 • beregne pris på egne produkter og tjenester
 • bruke faguttrykk og fagspråk i kommunikasjon med kolleger, kunder og andre samarbeidspartnere
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for ulikheter innen moderne pianoproduksjon
 • markedsføre egne produkter og tjenester
 • presentere og dokumentere eget arbeid ved bruk av digitale verktøy
 • vurdere behov for og kostnader ved reparasjoner
 • analysere og vurdere eigne produkt med tanke på heilskapleg uttrykk og funksjon
 • bruke digitale verktøy i eige designarbeid med blomstrar
 • gjere greie for aktuelle trendar og vurdere behov for produkt og tenester i marknaden
 • gjere greie for og følgje gjeldande rutinar og regelverk knytt til bruk av ulike materiale og produkt i blomsterdekoratørfaget
 • informere og rettleie kundar om blomsterfaglege produkt og tenester
 • utnytte eigenskapar ved ulike materiale i eige arbeid og vurdere kor eigna materiala er
 • vurdere og grunngi ulike idear til blomsterfaglege produkt
 • beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på egne produkter og tjenester i skomakerfaget
 • beskrive og vurdere skoens helhetsinntrykk og funksjon
 • bruke digitale verktøy og annen teknologi i eget skomakerarbeid
 • bruke og begrunne valg av form og farge i eget arbeid med skomakerprodukter
 • bruke tegneteknikker, konstruere enkle modeller og lage maler til utvikling av ulike skomakerprodukter
 • foreta lestkorreksjoner, lestkopiering, overlærsmodellering, nåtling, pinning og bunning
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og dokumentere behov for skomakerprodukter og tjenester
 • gjøre innprøvinger og tilpasninger av sko og skomakerartikler i samråd med kunde
 • gjøre rede for moter og trender i skomakerfagets produktområde
 • gjøre rede for prinsipper for kundebehandling
 • gjøre rede for sammenhenger mellom fottøy, fotens anatomi og enkelte fotlidelser
 • gjøre rede for ulike skomaterialers oppbygning og egenskaper
 • presentere og markedsføre egne produkter og tjenester med og uten digitale verktøy
 • sette eget arbeid inn i en skomakerfaglig historisk sammenheng
 • ta mål, lage skisser, arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser
 • vurdere og begrunne egnethet og bruksområder for ulike skomaterialer
 • begrunne, konkretisere og utvikle ideer i tråd med brukers behov, kulturelle, etiske og estetiske normer og gjeldende lover og forskrifter
 • beskrive ulike markeder for duodji/duodje/duedtie
 • bruke tradisjonelle former og symboler i duodji/duodje/duedtie som utgangspunkt for nyskaping
 • gjennomføre markedsundersøkelser og markedsføre egne produkter og tjenester
 • lage og bruke arbeidstegninger og annen visuell informasjon i produktutvikling
 • sette opp enkelt budsjett og regnskap
 • sette opp kostnads- og priskalkyler for aktuelle produkter
 • skape samisk design ved bruk av farger, formelementer og symboler
 • analysere og visualisere form, farge, materialer og teknikker på tekstilprodukter
 • beregne forbruket av råvarer til produkter og tjenester
 • beregne pris på materialer, egne produkter og tjenester
 • bruke digitale verktøy i egen produktutvikling
 • bruke digitale verktøy i produktutviklingsprosessen
 • bruke relevante faguttrykk i kommunikasjon med andre
 • bruke tegneteknikker og lage skisser og annen visuell dokumentasjon
 • dokumentere kunnskap om materialer og grunnleggende teknikker innen gullsmedhåndverk
 • dokumentere og evaluere eget arbeid
 • dokumentere og vurdere eget arbeid med produktutvikling
 • eksperimentere med form og komposisjon i egne smedprodukter
 • eksperimentere med teknikker, materialer og verktøy
 • forklare prinsipper for gullsmedfaglig produktutvikling og produksjonsplanlegging
 • formgi egne smedprodukter
 • gjennomføre enkle undersøkelser og vurderinger av behov for gullsmedrelaterte produkter i markedet
 • gjøre rede for tradisjoner og særpreg i aktuelle design- og tekstilfag
 • kommunisere med kunder, brukere og andre i arbeid med design og produktutvikling
 • lage arbeidsplaner og planlegge arbeidsprosesser
 • lage arbeidstegninger
 • lage hjelpeverktøy i smedfaget
 • lage og bruke arbeidstegninger og annen visuell informasjon i produktutvikling og praktisk arbeid
 • lage skisser og anvende teknisk tegning i smedfaget
 • markedsføre produkter og tjenester i smedfaget, med pris og kvalitet
 • presentere egne produkter og tjenester ved hjelp av digitale verktøy og andre hjelpemidler
 • presentere og dokumentere produksjonsprosess og produkt visuelt, verbalt og ved hjelp av digitale verktøy
 • sette eget arbeid i tekstilfaglig perspektiv
 • systematisere og planlegge eget smedarbeid
 • undersøke og dokumentere behov for tekstilfaglige produkter og tjenester i markedet
 • utvikle og begrunne ideer til produkter og tekstilfaglige tjenester
 • utvikle, konkretisere og begrunne en idé etter bestilling fra kunde
 • velge og dimensjonere materialer med utgangspunkt i smedproduktenes funksjoner
 • velge, konkretisere og begrunne design og arbeidsprosess i eget arbeid
 • vurdere trender, presentere og markedsføre egne produkter og tjenester
 • beregne material- og tidsforbruk samt pris på egne produkter og tjenester
 • beregne pris på materialer, egne produkter og tjenester
 • beregne pris på produkter og tjenester i sølvsmedfaget
 • beregne råvarer til produkter og tjenester for eget arbeid innen gullsmedhåndverk
 • bruke digitale verktøy i egen produktutvikling
 • bruke digitale verktøy i eget arbeid
 • bruke digitale verktøy i eget arbeid med design og produktutvikling
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kolleger, kunder og andre samarbeidspartnere
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder og andre om form, farge og materialer
 • bruke kunnskapar om estetikk og stilhistorie i eige smiarbeid
 • bruke ulike materialer og formelementer tilpasset bestemte uttrykk forankret i idé, design og trender i gullsmedfaget
 • bruke, tilpasse og lage håndverktøy og enkle maler i filigransfaget
 • dokumentere eige arbeid med og utan digitale verktøy
 • foreta markedsundersøkelser knyttet til behov for målsydde klær
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og vurdere behov for produkter og håndverkstjenester
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og vurdere trender og behov i markedet
 • gjere enkle marknadsundersøkingar og marknadsføre eigne smedprodukt og tenester
 • gjøre rede for kultur, tradisjon og særpreg i filigransfaget
 • gjøre rede for kundebehandling og gjennomføre enkel markedsføring av egne sølvsmedprodukter og tjenester
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk knyttet til gullsmedfaget og for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for sølv- og gullsmedfagenes historie
 • gjøre rede for trender i møbeltapetsererfaget
 • konkretisere og begrunne ideer til møbeltapetsererprodukter i samsvar med estetiske normer og kundebehov
 • konkretisere og begrunne idé og arbeidsprosess i tråd med estetiske normer og rammer for det enkelte arbeidet og kundens bestilling
 • konkretisere og begrunne idé, design og arbeidsprosess i tråd med estetiske og etiske normer og innenfor rammene for det enkelte arbeidet og kundens bestilling
 • lage idéskisser og motetegninger og lage arbeidstegninger til framstilling av målsydde klær og antrekk
 • lage og bruke arbeidstegninger, skisser og modeller i produktutvikling og framstilling av sølvsmedprodukter
 • lage og bruke skisser og annen visuell informasjon i egen produktutvikling og produksjon
 • lage og forandre mønster ut fra skisser, tegninger og målskjemaer
 • lage skisser og arbeidstegninger og konstruere opp ulike søljer for hånd og ved bruk av digitale verktøy
 • markedsføre egne produkter og tjenester
 • presentere egne produkter og tjenester i lys av ulike trender og mote- og drakthistorie
 • presentere og dokumentere egen produksjon visuelt, verbalt og ved hjelp av digitale verktøy
 • presentere og dokumentere eget arbeid visuelt, verbalt og ved hjelp av digitale verktøy
 • presentere og dokumentere egne produkter og tjenester i møbeltapetsererfaget
 • presentere, dokumentere og markedsføre egne produkter og tjenester med og uten digitale verktøy
 • sette eget arbeid inn i en møbelfaglig historisk sammenheng, nasjonalt og internasjonalt
 • ta mål av kunder, konstruere og tilpasse grunnformer
 • tegne og modellere form, dekor og inskripsjoner
 • tegne og visualisere idé fram til ferdig produkt ved bruk av digitale verktøy
 • teikne, formgi og visualisere eige arbeid
 • utvikle produkt med nye former og funksjonar
 • velge og begrunne bruk av ulike snitt, materialer og sømteknikker
 • vurdere skade på sølvgjenstander og behov for reparasjon
 • analysere og begrunne valg av hodeplagg tilpasset bruksområde og kundens proporsjoner
 • bruke fagspråk i visualisering og kommunikasjon med kunder og andre om design, form og farge
 • dokumentere og vurdere eget arbeid
 • foreta enkle markedsundersøkelser og markedsføre hatter og andre hodeplagg samt modisttjenester
 • forme hodebekledning av filt, strå, pels og andre materialer
 • garnere hodeplagg ved bruk av ulike materialer og teknikker
 • konkretisere og begrunne ideer til egne produkter og tjenester i modistfaget
 • konstruere mønstre, lage maler og bygge opp arbeidsformer
 • presse, strekke, drapere, modellere og forme egnet materiale over varmeblokk og treblokk og på frihånd ved hjelp av fuktighet og varme
 • sette egen produksjon av hodeplagg inn i en historisk, religiøs og kulturell sammenheng
 • ta mål, tilpasse og justere disse etter behov
 • utføre ulike teknikker for bredering, håndsøm og maskinsøm på hodeplagg
 • anvende tradisjonelle samiske målemetoder samt internasjonale måleenheter og standarder
 • begrunne valg av form, farge, materialer, metoder, verktøy, maskiner og redskap for egne duodji-/duodje-/duedtie-produkter
 • beskrive, behandle og ta vare på ulike materialer for bruk i duodji/duodje/duedtie
 • bruke og vedlikeholde utstyr, verktøy og maskiner for bruk i duodji/duodje/duedtie
 • duddjot/duodjuhit/vïtnesjidh etter tradisjonelle former, skisser og arbeidstegninger og i tråd med normer, kvalitetskriterier og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • forklare og bruke fagterminologi ut fra regionale tradisjoner
 • gjøre rede for og bruke tradisjonelle materialer, redskaper, arbeidsmetoder og teknikker i duodji/duodje/duedtie
 • utarbeide skisser, mønstre og arbeidstegninger til ulike typer duodji-/duodje-/duedtie-produkter ut fra brukers ønsker og tilgjengelig materiell
 • velge og hente ut materialer i tråd med samisk tradisjon, forskningsbasert viten og ta hensyn til natur og miljø
 • bruke og vedlikeholde verktøy og maskiner i filigransfaget
 • bruke ulike teknikker i tilvirking av smykker og bunadsølv
 • dokumentere og vurdere eget arbeid
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • lage søljer, smykker og andre produkter i ulike størrelser etter oppskrift og ønske fra kunder
 • utføre enkel gravering og overflatebehandle filigransprodukter
 • utføre restaureringsarbeid og rekonstruksjoner
 • utføre smiing, trådarbeid, krusearbeid og lodding
 • velge og bearbeide ulike materialer til filigransprodukter
 • vurdere behov for og utføre reparasjoner av filigransprodukter
 • beregne tid, materialforbruk og kostnader ved produksjon
 • bruke digitale verktøy i arbeid, presentasjon og dokumentasjon
 • bruke ulike dekorasjonsteknikker
 • gjære og sette sammen rammer
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i hele arbeidsprosessen
 • patinere med ulike teknikker
 • støpe og trykke med ulike teknikker
 • ta vare på materialer og utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner
 • tegne rammeprofiler og ornamentikk med utgangspunkt i egne ideer og kunders behov
 • utføre grunnarbeid før forgylling
 • utføre oljeforgylling på ulike materialer
 • utføre polymentforgylling
 • velge og begrunne materialer for ulike produkter
 • analysere kundens ønsker og forutsetninger for et personlig uttrykk i frisyredesign
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og vurdere behov for frisørtjenester
 • gjøre rede for bransjens særpreg og gjeldende regelverk for frisørfaget
 • gjøre rede for og vurdere virkninger av ulike frisørprodukter
 • gjøre rede for sammenheng mellom kostnader og lønnsomhet i frisørfaget
 • ivareta helse, miljø og sikkerhet i henhold til gjeldende regelverk
 • presentere og dokumentere eget arbeid visuelt, verbalt og ved hjelp av digitale verktøy
 • sette opp enkle budsjetter og beregne pris på produkter, råvarer og tjenester
 • vurdere eget arbeid i lys av trender og markedsbehov
 • analysere kundens stil, ønsker og behov for å skape bestemte uttrykk i frisyren
 • beregne pris på produkter, råvarer og tjenester innenfor frisørfaget
 • eksperimentere med teknikker, form, farge, materialer og redskaper
 • forklare sammenhenger mellom forbruk av varer og tid og forklare hvordan produktivitet og lønnsomhet henger sammen
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og vurdere behov for ulike frisørtjenester
 • kommunisere og samarbeide med kunder, kolleger og andre i grunnleggende arbeid med frisyredesign
 • konkretisere og begrunne design og produktutvikling i eget frisørarbeid
 • lage og bruke arbeidstegninger og annen visuell informasjon i produktutvikling og produksjon
 • presentere og dokumentere egen kompetanse visuelt og verbalt, og ved hjelp av digitale verktøy
 • vurdere eget arbeid i lys av trender og ved bruk av digitale verktøy
 • blåse vinglass og tumblerglass
 • bruke materialer, verktøy og teknikker som er hensiktsmessige i glasshåndverkerfaget
 • bruke og vedlikeholde utstyr for glasshåndverkerfaget
 • demonstrere teknikker for sliping, gravering og sandblåsing
 • gjøre rede for egenskaper og begrensninger ved ulike glasstyper
 • klargjøre og bruke ovn og tilsvarende utstyr
 • presentere og vurdere egne produkter
 • produsere kunstglass
 • utføre glasshåndverksproduksjon i tråd med gjeldende regelverk for faget og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre nødvendig vedlikehold og stell av verktøy
 • utføre pressing, støping og sentrifugering
 • beregne kostnader ved produksjon av egne gullsmedprodukter og markedsføre egne produkter og tjenester
 • beregne ulike legeringer og beregne vekt og volum av edelmetallene
 • bruke støpeteknikker
 • gjøre rede for edelmetallenes kjemiske og fysiske egenskaper
 • gjøre rede for og anvende sikkerhetsrutiner for behandling av steiner, perler og metaller
 • lage og tilpasse egnede låsmekanismer, sjarnerer og kontrasjarnerer
 • lage og tilpasse innfatning med klør, sarie og stikning og sette inn stein i disse innfatningstypene
 • lage og tilpasse spesialverktøy og vedlikeholde håndverktøy og maskiner
 • lage smykker etter tegning med galleri, buede og knoppede former og ajourer
 • sage, file, smi og lodde i arbeid med gullsmedprodukter
 • smelte sammen ulike legeringer og lage egnede materialer som utgangspunkt for videre bearbeiding
 • utføre forskjellige galvaniske prosesser
 • utføre ulike typer reparasjoner
 • betjene verktøy, maskiner og utstyr i eget gullsmedarbeid
 • bruke digitale verktøy i eget arbeid
 • bruke forskjellige materialer og formelementer for å skape varierte uttrykk i produkter
 • dokumentere materialforståelse i arbeidet med gullsmedprodukter
 • forklare kjemiske prosesser i tilvirkningen av produkter
 • gjenkjenne og lage håndverksprodukter relatert til ulike gullsmedfag og kulturer
 • kommunisere og samarbeide med kunder og kolleger
 • utføre grunnleggende håndverksarbeid i henhold til arbeidsplan
 • utføre grunnleggende håndverksarbeid i tråd med normer, kvalitetskriterier og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • velge, tilpasse og bruke verktøy, materialer og teknikker på en håndverksmessig måte
 • vurdere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosess og produkt
 • bruke fagrelaterte fargesystemer
 • bruke idékart og skissetegning i problemløsningsfasen
 • bruke komposisjonsprinsipper for form, farge, skrift og bilde
 • bruke prinsipper for belysning og fargepåvirkning
 • bruke prinsipper for markedskommunikasjon
 • bruke ulike eksponeringsmuligheter
 • definere mål og målgruppe for oppdraget, vurdere konkurransesituasjonen og utarbeide situasjonsbeskrivelse
 • drøfte og avklare oppdragets innhold og omfang i samarbeid med kunden
 • følge gjeldende regelverk for skilt og foliering i det offentlige rom og gjeldende regelverk for opphavsrettigheter og åndsverk
 • lage arbeidsbeskrivelse og beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på eget arbeid
 • presentere løsningsforslag ut fra kunnskaper om arkitektur og stilhistorie
 • presentere ulike løsningsforslag verbalt, skriftlig og digitalt
 • utarbeide skisser, arbeidstegninger og presentasjonstegninger manuelt og digita
 • utforme løsningsforslag i tråd med etiske normer
 • velge og bruke ulike materialer og produkter og kunne begrunne valgene
 • velge og bruke belysning til forskjellige løsningsforslag
 • velge og bruke typografi som selvstendig komposisjon og kunne begrunne valgene
 • analysere og vurdere innhold og omfang av ulike interiøroppdrag
 • bruke digitale verktøy, tegneutstyr, materialer og teknikker fagmessig
 • bruke faglitteratur, ulike medier og elementer fra naturen i arbeid med interiøroppdrag
 • bruke kunnskaper om interiørfagets historie og utvikling i egne interiøroppdrag
 • bruke ulike fargesystemer i eget interiørarbeid
 • bruke ulike mediekanaler i markedsføring av interiørarbeid
 • dokumentere og vurdere eget arbeid
 • gjøre rede for og bruke prinsipper for belysning av rom
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for ulike trender i interiørfaget
 • innrede, møblere og style rom for ulike miljøer
 • utføre interiøroppdrag og sette disse inn i en nasjonal og internasjonal kultur- og stilhistorisk sammenheng
 • utnytte fargers psykologiske påvirkningskraft
 • beregne materialforbruk og tidsbruk samt pris på egne produkter og tjenester
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med samarbeidspartnere og kolleger
 • bruke klær og tekstiler som informasjonskilde og utgangspunkt for ønsket uttrykk
 • gjøre rede for ulike stilepoker, med særlig vekt på snitt, passform og silhuett
 • gjøre rede for ulike tekstiler og materialer
 • lage arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser
 • lage tidsplan for eget arbeid fram til ferdig produkt
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten bruk av digitale verktøy
 • utforme kostymer i samarbeid med designer
 • velge tekstiler og materialer i samarbeid med designer tilpasset kostymets bruk, funksjon og visuelt uttrykk
 • vurdere kostymers helhetsinntrykk på scenen
 • bruke faglege nettverk lokalt og nasjonalt
 • bruke fagterminologi i bunadtilverkarfaget i kommunikasjon med kundar, kollegaer og andre samarbeidspartnarar
 • gjere greie for forskjellige folkedraktområde og vurdere dagens bunader i ein stilhistorisk samanheng
 • gjere greie for og nytte ulike metodar for stell, vedlikehald og oppbevaring av bunader
 • gjere greie for ulike bunadtypar og folkedrakter og historia deira
 • presentere og dokumentere eige arbeid i bunadtilverkarfaget med og utan bruk av digitale verktøy
 • rekne ut pris på produkt og tenester
 • utføre nødvendig vedlikehald av utstyr, verktøy og maskiner
 • vurdere eige arbeid i bunadtilverkarfaget ut frå nasjonal og internasjonal folkedrakt- og bunadhistorie
 • beskrive og identifisere hovedtrekk i tradisjonell duodji/duodje/duedtie for ulike regioner
 • gjøre rede for duodji/duodje/duedtie og dens symboler i forholdet til samisk språk, kultur og samfunnsliv og bruke dette i eget arbeid
 • gjøre rede for funksjon og rolle som duodji/duodje/duedtie har i samiske samfunn i et nåtidig og historisk perspektiv
 • sammenlikne samers og andre urfolks håndverk, brukskunst og kunsthåndverk
 • beregne pris på materialer, produkter og tjenester
 • beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk
 • bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov
 • dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte
 • gjennomføre enkle undersøkelser og vurderinger av behov for håndverksprodukter og tjenester i markedet
 • presentere, begrunne og argumentere for egne produkter, tjenester og produksjonsprosesser med tanke på markedsføring og salg
 • reflektere over og vurdere eget og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov
 • analysere og tolke en tekst i forhold til rollefigur og karakteranalyse
 • begrunne valg og bruk av verktøy, materialer og teknikker i maskering og modellering
 • bruke ulike materialer, verktøy og teknikker i arbeidet med maskering, og ta hensyn til ulike hudtyper
 • designe en karakter etter gitte tidsepoker
 • forklare ansiktets anatomi og aldringsprosess for å utvikle en karakter
 • forme en karakter ved hjelp av tredimensjonal maskering, og begrunne materialvalg i forhold til ønsket resultat og bruksområde
 • lage positiv og negativ form ut fra avstøpning
 • modellere opp og støpe løse deler
 • modellere opp ulike former og lage masker i ulike materialer og teknikker
 • prøvemaskere og vurdere ulike alternativer
 • skape et bestemt uttrykk i design av masker ved bruk av farger og formelementer
 • tilpasse, lime og sminke løse deler på hud ved hjelp av ulike materialer og teknikker
 • utvikle en karakter
 • artsbestemme pelsdyr
 • beregne material- og tidsforbruk og pris på egne produkter og tjenester
 • beregne materialforbruk til ulike skinnprodukter
 • bruke verktøy, pelsmaskin og andre symaskiner i produksjon
 • foreta enkle justeringer og vedlikehold på maskiner
 • gjøre rede for beredning, farging, håring og lengde på ulike skinn
 • gjøre rede for egenskaper ved ulike materialer og begrunne eget materialvalg
 • gjøre rede for innhold i og betydning av Washington-konvensjonen
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i modistfaget
 • kommunisere med kunder og andre om valg av materialer og tilbehør
 • presentere og dokumentere egne produkter og tjenester med og uten bruk av digitale verktøy
 • utføre eget arbeid innen gitte tidsfrister
 • utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner i modistfaget
 • velge og begrunne bruk av ulike teknikker og verktøy
 • velge og bruke modeller samt innleggsmaterialer og tilbehør på en fagmessig måte
 • beskrive hovedtrekk ved orgelets tekniske, klanglige og arkitektoniske utvikling
 • forklare grunnlaget for akustikk og mensurering
 • gjøre rede for grunnleggende musikkteori og musikkhistorie
 • gjøre rede for mekaniske, pneumatiske og elektriske overføringer
 • gjøre rede for orgelets oppbygning og virkemåte
 • beregne materialkostnader etter kappliste og lage selvkostkalkyle av aktuelle deler
 • beregne og dimensjonere aktuelle deler i et orgel ved hjelp av formler, likninger, tabeller og digitale verktøy
 • betjene maskiner og håndverktøy som brukes til framstilling av deler til orgelet
 • bruke ulike sammenføyings- og limemetoder i orgelbyggerfaget
 • dokumentere og vurdere eget arbeid
 • framstille deler til orgelhus, vindlader, spillebord og mekanikk, registermekanikk, belger og pipeverk
 • gjøre rede for egenskaper og bruksområder for aktuelle tresorter og metaller som brukes i orgelbygging
 • gjøre rede for grunnleggende intonasjonsprinsipper
 • gjøre rede for grunnleggende restaureringsmetoder og utføre vedlikehold
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for overflatebehandlingsmetoder og utføre ulike teknikker for overflatebehandling
 • gjøre rede for pneumatiske, elektriske og digitale systemer
 • lodde og sveise metaller for bruk i instrumentet
 • montere deler i orgelet under veiledning
 • skissere og tegne orgelets oppbygning
 • temperere og stemme et register
 • begrunne valg av verktøy, materialer og teknikker i parykktilvirkning og frisyreforming
 • beregne pris på produkter
 • beskrive frisyrenes tidstypiske stil og form, og forklare frisyrenes plass i stilhistorien
 • forklare og anvende kordle, tresseramme, hekle og karde
 • forklare og begrunne ulike bruksområder for hår, tyll og bånd
 • forklare og bruke internasjonale nummersystemer for hårfarger
 • forklare prinsipper ved farging, bleking og strukturomforming og utføre disse kjemiske behandlingene
 • forme og vedlikeholde ulike frisyrer etter gitt idé og tidsepoke
 • gjøre rede for ulike hårtyper og dere oppbygging
 • lage og bruke arbeidstegninger
 • presentere arbeidsprosesser og egne produkter med og uten digitale verktøy
 • reparere og gjenbruke parykker
 • ta vare på materialer og utføre nødvendig vedlikehold av utstyr og verktøy
 • tilvirke og tilpasse parykker ved bruk av ulike metoder
 • tilvirke og tilpasse ulike typer hårdeler
 • tilvirke og tilpasse øyebryn, bart og skjegg
 • utføre arbeid i samsvar med arbeidsplan, kvalitetskrav og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet samt for bruk av kjemikalier
 • utføre grunnleggende klippeteknikker og gjøre bruk av disse i ulike typer frisyrer
 • utføre ulike friseringsteknikker
 • utvikle og begrunne en idé og arbeidsprosess i samsvar med produksjonens visjon
 • bruke fagbegreper i arbeid med pianostemming
 • bruke hensiktsmessig digitalt verktøy i arbeid med pianostemming
 • bruke og vedlikeholde verktøy for stemming
 • demonstrere og kvalitetssikre utført arbeid gjennom eget pianospill
 • dokumentere arbeid og kompetanse på en hensiktsmessig måte
 • eksperimentere med klang
 • ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i eget arbeid med pianostemming
 • spille enkle pianostykker til demonstrasjon og kontroll av eget arbeid, og gjøre rede for intervallene
 • utføre grunnleggende intonering
 • utføre komplett stemming av piano og flygel med elementene kammertone, temperatur, kor og kopiering av oktaver
 • utføre stemming av piano og flygel på grunnleggende nivå
 • utføre stemming og sikre holdbarhet i stemmingen
 • vise valgmuligheter og forklare klanglige sammenhenger mellom stemming, regulering og intonering
 • vurdere et instruments stembarhet
 • beskrive og vurdere kvalitet og tekniske tilstand på instrument
 • bruke fagbegreper i arbeid med pianoteknikk og i kommunikasjon med andre
 • bruke hensiktsmessig digitalt verktøy i arbeid med pianoteknikk
 • dokumentere arbeid og kompetanse på en hensiktsmessig måte
 • forklare hvordan variasjoner i inneklimaet virker på instrumenter, og gjøre rede for nødvendige forholdsregler i denne sammenheng
 • gjøre rede for de forskjellige tre-, metall- og filttypers egenskaper og bruksområder i piano og flygel
 • gjøre rede for forskjellige egenskaper ved og bruksområder for ulike limtyper og smøremidler
 • ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i eget arbeid med pianoteknikk
 • kontrollere, reparere og skifte ut deler i piano- og flygelmekanikker og klaviaturer
 • kontrollere, reparere og skifte ut slitte og defekte deler i pianoer og flygler
 • utføre alle reguleringselementene til piano- og flygelmekanikker og klaviaturer på en-oktavs modell
 • utføre alle reguleringselementene til piano- og flygelmekanikker, klaviaturer og pedaler
 • velge materialer ved reparasjoner og utskiftinger i pianoer og flygler ut fra bruksegenskaper og miljø
 • velge og vedlikeholde egnet verktøy til ulike arbeidsoperasjoner
 • velge, bruke og vedlikeholde ulike verktøy for pianoteknikk
 • vurdere eget arbeid i pianoteknikk
 • analysere kundebehov, veilede kunder og skissere interiørideer
 • beregne material- og tidsforbruk og pris på eget interiørarbeid
 • dokumentere eget arbeid i forhold til målgruppe, funksjon, estetikk, stil og sammenheng
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser
 • lage målsatte miljø-, arbeids- og presentasjonstegninger med beskrivelser samt lysplan
 • lage produkt- og materialkart med beskrivelser
 • presentere løsningsforslag visuelt og verbalt
 • utarbeide forslag til interiørløsninger sammen med kunder og andre samarbeidspartnere
 • vise og forklare egen arbeidsprosess ved bruk av skisser, foto, digitale verktøy, tekst og illustrasjoner
 • analysere, vurdere og korrigere egen produksjon
 • anvende kunnskaper om aerodynamiske krefter mellom båt, vind og seil som grunnlag for produksjon
 • anvende ulike pusseteknikker
 • avpresse og ferdigbehandle plagg i ulike materialer
 • bearbeide og dekorere produkter med ulike overflate- og dybdeteknikker
 • bearbeide, herde og anløpe ulike typer stål
 • begrunne valg av materialer, lim og lamineringsteknikk ut fra produktets struktur, form og funksjon
 • begrunne valg av ulike metoder og teknikker for innbinding
 • begrunne valg av verktøy og utstyr tilpasset arbeidsoppgavene
 • behandle og bruke materialer, klebestoffer og kjemikalier
 • beregne tidsbruk og materialforbruk og kalkulere pris på planlagte produkter
 • beregne tidsforbruk og pris på produkter og tjenester
 • berekne forbruk av råvarer til ulike oppdrag og kalkulere kostnadene
 • beskrive eksenterdreiing og spiralframstilling
 • beskrive ulike materialers oppbygging, egenskaper og anvendelsesområder samt vurdere kvalitet og pris på ulike salmakerprodukter
 • beskrive ulike typer håravfall og hår- og hodebunntilstander
 • bløtlegge og dele opp flettematerialer
 • bruke aktuelle teknikker for bevaring, reparasjon, ombinding og rekonstruksjon av antikvariske, gamle og ødelagte bøker og håndbokbinderprodukter
 • bruke arbeidstegninger og annen visuell informasjon i produktutvikling og produksjon
 • bruke datastyrte hjelpemidler og datastyrte maskiner i egen produksjon
 • bruke digitale verktøy i eget arbeid i håndveverfaget
 • bruke digitale verktøy i skredderfaget
 • bruke digitale verktøy og annan teknologi i strikkefaget
 • bruke eigna tettemiddel og overflatebehandling til produkt med ulike bruksområde
 • bruke fagspesifikt digitalt verktøy i yrkesutøvelsen
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kolleger, kunder og andre samarbeidspartnere
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kundar og samarbeidspartnarar
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder og andre samarbeidspartnere
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • bruke fagspråk i salmakerfaget
 • bruke fagspråk og fagleg kompetanse i kommunikasjon med kollegaer, kundar, leverandørar og andre samarbeidspartnarar
 • bruke form og farge i egen veving
 • bruke forskjellige sammenføyningsteknikker
 • bruke fôr og innleggsmaterialer i kostymer tilpasset ønsket uttrykk og funksjon
 • bruke grunnleggende teknikker innenfor spindeldreiing, tverrveddreiing og endeveddreiing
 • bruke idéskisser, arbeidstegninger og oppskrifter i forberedelse og produksjon
 • bruke kjemiske og mekaniske forbindelsesmetoder tilpasset bruksområde
 • bruke maskiner, utstyr og digitale hjelpemidler i produksjonen
 • bruke materialer og utforme produkter i tråd med kvalitetskrav i kurvmakerfaget
 • bruke materialer, teknikker og verktøy i egen håndvevsproduksjon
 • bruke mekaniske og kjemiske forbindingsmetodar tilpassa aktuelle bruksområde
 • bruke mål, konstruere, gradere, tilpasse og justere mønster til ulike skredderprodukter
 • bruke måleverktøy på en håndverksmessig måte i gravørfaget
 • bruke og halde ved like snikkarmaskiner
 • bruke og sette opp ulike former for skulper, meisler, ringstål, krokjern og skrapere
 • bruke og ta vare på maskiner og utstyr
 • bruke og vedlikeholde bedriftens maskiner og verktøy
 • bruke og vedlikeholde materialer, utstyr, verktøy og maskiner i herreskredderfaget
 • bruke overflatebehandlingsmetodar tilpassa ulike gjenstandar og behov
 • bruke råvarer i henhold til kostnadseffektivitet, brukskvalitet, estetikk og funksjonalitetskrav
 • bruke sammensettingsmetoder med ulike teknikker og materialer
 • bruke skjere- og klubbeteknikkar tilpassa ulike tresortar og ulike stilartar
 • bruke tettemidler og metoder til sammenføyinger
 • bruke tradisjonelle og nye innbindingsteknikker i produksjon av enkeltbøker og mindre opplag
 • bruke tradisjonelle teknikker i framstilling av skotøy
 • bruke ulike kontroll- og måleverktøy i tredreierfaget
 • bruke ulike middel og metodar for tetting
 • bruke ulike rykke-, gallonerings- og sammenføyingsteknikker tilpasset ulike pelstyper og produkter
 • bruke ulike sammenføyingsteknikker samt montere beslag på ulike materialer
 • bruke ulike slipe- og poleringsteknikker
 • bruke ulike støpeteknikker i gjørtlerfaget
 • bruke ulike teknikkar, verktøy og materiale i produksjon av ulike strikka produkt
 • bruke ulike teknikker for rengjøring og konservering av metall
 • bruke ulike teknikker for rottingfletting og montere rottingmatter
 • bruke ulike typer form- og kjernesand, bindemidler og tilsatsmaterialer
 • bruke verktøy og teknikkar tilpassa ulike materialar, ergonomi og tidsbruk
 • bruke verktøy og teknikker tilpasset ulike materialer, ergonomi og tidsbruk
 • bruke verktøy, materialer og teknikker i taksidermistfaget på forsvarlig måte
 • bruke økologi- og artskunnskap og relevant informasjon som grunnlag for planlegging og produksjon av taksidermistprodukter
 • bruke, slipe og vedlikehalde treskjerarjern på ein fagmessig måte
 • bygge opp, rekonstruere og tilpasse anatomisk riktige mannekenger i ulike materialer
 • byggje om boltrifle frå standardkaliber til magnumkaliber
 • deaktivere registreringspliktig våpen i tråd med gjeldande regelverk
 • dimensjonere, lage og setje saman band av tre og metall til ulike bøkkarprodukt
 • dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon
 • dokumentere og vurdere eigne produkt
 • dreie ulike komponenter, mekanisk og for hånd
 • eksperimentere med og velje materiale og teknikkar til ønskt produkt og uttrykk i blomsterdekoratørfaget
 • elte leire, dreie og dreie av produkter, lage hanker og sammensatte produkter
 • forklare virkemåte og bruke aktuelle maskiner og verktøy for håndbokbinding, og utføre feilsøking og feilretting
 • forme gjenstander i forskjellige teknikker og kombinere disse
 • forme materialar til bøkkarprodukt ved bruk av aktuelle kløyve- og sagemetodar
 • framstille flettede seter og rygger i sjøgress og andre materialer i ulike mønstre
 • framstille og bearbeide kurver og andre flettede gjenstander ved hjelp av ulike teknikker
 • framstille produkter fra bestilling og idé til ferdige gjørtlerprodukter og begrunne produksjonsprosessen
 • framstille produkter og produktdeler ved bruk av tradisjonelle håndverktøy og maskiner
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • føye saman våpendelar ved bruk av sveising, sølvlodding og blautlodding
 • gjenkjenne og lage håndverksprodukter knyttet til ulike kulturer, håndverkshistoriske perioder og trender i gravørfaget
 • gjennomføre makeup for å skape et helhetlig uttrykk i frisyredesignen
 • gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik og rutinar for internkontroll
 • gjennomføre tørking av materialar til produkt ved bruk av ulike tørkemetodar
 • gjere greie for bruksområde tjl bøkkarprodukt og for praktisk stell og ettersyn av desse
 • gjere greie for og bruke eigenart og særtrekk ved levande materiale tilpassa ulike uttrykk
 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik i eige arbeid
 • gjere greie for og kjenne att skadar som skriv seg frå kulde, varme, støyt og feilvatning og førebygge slike skadar på blomstrar og plantar
 • gjere greie for og kjenne att vanlege sjukdommar på stoveplanter og gjere greie for ulike tiltak mot sjukdommane
 • gjere greie for og rette seg etter gjeldande regelverk for trebåtbyggjarfaget
 • gjere greie for og vurdere ulike slipingar
 • gjere greie for opphav, naturleg sesong for og stell av eit breitt utval av namngitt botanisk materiale
 • gjere overslag over material- og tidsbruk og pris på eigne produkt og tenester
 • gjøre innprøvinger og tilpasninger av kostymer på utøvere i samarbeid med designer og alene
 • gjøre innprøvinger og tilpasninger av salmakerarbeider i samråd med kunden
 • gjøre rede for bruk av seil og andre seilmakerprodukter overfor kunder
 • gjøre rede for bruksområder til ulike saler, seletøy og andre salmakerprodukter
 • gjøre rede for buntmakerfagets historie, utvikling, moter og trender
 • gjøre rede for egenskaper og bruksområder for ulike limtyper og bruke lim og ulike klebemetoder i eget arbeid
 • gjøre rede for fagets historie og utvikling samt hovedtrekk ved bransjen
 • gjøre rede for håndbokbinderfagets særpreg og avgrensninger mot beslektede fagfelter
 • gjøre rede for impregnering, farging og etterbehandling av ulike materialer
 • gjøre rede for og anvende gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet i kurvmakerfaget
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i seilmakerfaget
 • gjøre rede for og bruke tilskjærings- og sammenføyingsmetoder
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i kostymesyerfaget
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for tekstilproduksjon og for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i gravørfaget
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk knyttet til tredreierfaget og for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for og ivareta sentrale ergonomiske forhold i praktisk frisørarbeid
 • gjøre rede for og praktisere gjeldende rutiner og regelverk for helse, miljø og sikkerhet i det daglige frisørarbeidet
 • gjøre rede for og utføre plasseringer og festeanordninger for innleggsstoffer tilpasset form og bruk
 • gjøre rede for og veilede om naturprodukter, kjemikalier og deres bruksområder
 • gjøre rede for og vurdere oppbygging, egenskaper og anvendelsesområder for ulike stoffer og materialer
 • gjøre rede for oppbygging og stopping av saler
 • gjøre rede for prinsipper for og bruke vakuum i lukkede produksjonsprosesser
 • gjøre rede for sammenhenger mellom ulike arbeidsprosesser og kvalitet på produkter
 • gjøre rede for særpreg ved gravørprodukter fra forskjellige stilarter
 • gjøre rede for ulike overflatebehandlingsteknikker og velge metode etter produktets funksjon
 • gjøre rede for utføring av flettearbeid i lær
 • gjøre rede for, bruke og vedlikeholde håndverktøy, utstyr og maskiner
 • gravere sjablonger
 • gravere tekst og logo på ulike produkter
 • grunngi og følgje gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • grunngi og følgje rutinar knytte til kvalitetssikring av kundehandsaming
 • halde ved like utstyr, verktøy og maskiner
 • halde ved like verktøy, maskiner og utstyr
 • handtere og lagre trematerialar for aktuell produksjon
 • herde, settherde og anløpe våpendelar
 • håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte i lagring, bruk og ventilasjon
 • håndtere og lagre råvarer og materialer til bruk i produksjonen
 • håndtere og pakke egne keramiske produkter
 • identifisere slark i brytevåpen og beskrive utbetring av dette
 • ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • justere avtrekk og varmebehandle aktuelle delar på våpen med og utan mekanisk justerbart avtrekk
 • justere og varmebehandle sikring og sikringsdelar
 • klargjøre egnet overflatebehandlingsmiddel og anvende ulike påføringsmetoder
 • klargjøre leire, råstoffer og glasurer
 • klargjøre, tilpasse og montere ulike typer beslag
 • klippe hår og skjegg i de fire grunnformene
 • kombinere grunnformene for å oppnå maskuline og feminine uttrykk
 • kombinere ulike formelementer og farger for å skape et definert uttrykk i frisyredesign
 • konservere nødvendige deler av og bygge opp økologisk riktige biotoper for presentasjon av preparater
 • konstruere og tilpasse stavar, band og botnar til ovale bøkkarprodukt
 • konstruere og utforme botnar ved bruk av aktuelle festemiddel til bøkkarprodukt
 • konstruere og utforme stav til bøkkarprodukt
 • konstruere, dimensjonere og produsere stavar, band og botnar med tradisjonelle handverktøy og arbeidsmåtar
 • konstruere, modellere og bearbeide eksisterende grunnformer til dame og herre
 • kvalitetssikre eget arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • kvalitetssikre egne produkter i henhold til tekniske krav og estetiske normer i møbelsnekkerfaget
 • kvalitetssortere og bruke trevirke og anna materiale
 • lage hodetøy og montere salkapper, stigremmer og annet aktuelt utstyr på salen
 • lage håndverktøy tilpasset ulike områder i gravørfaget
 • lage idéskisser og arbeidstegninger
 • lage nye salmakerprodukter samt reparere, restaurere og vedlikeholde ulike salmakerarbeider
 • lage og bruke arbeidsteikningar for produksjon av bøkkarprodukt
 • lage og bruke ulike malar og andre hjelpemiddel
 • lage og montere vinyltak på biler
 • lage og reparere seletøy og annen rekvisita i lær
 • lage og sette inn lukkemekanismer og bruke ulike sikringsmetoder tilpasset hurtige skift og langvarig bruk av kostymer
 • lage og tilpasse nødvendig verktøy for å framstille ulike bøkkarprodukt
 • lage pelsplagg ut fra materiale, snitt, form og farge
 • lage rundholt til ulike formål
 • lage rynker og andre typer dekorasjoner i skinn
 • lage sandformer med løpsetting
 • lage treskjerarprodukt i ulike storleikar med linjeføring, reinleik og kvalitet
 • lage ulike metallegeringer i gjørtlerfaget
 • lage ulike vareeksponeringar og utstillingar av blomsterfaglege produkt
 • lage varetrekk og teppestykker til kjøretøy
 • lage, montere, justere kapell og kabrioleter til kjøretøy
 • lime heltre, laminere og finere platematerialer til produktemner
 • markedsføre vevde tekstiler og håndvevertjenester
 • modellere kraftige akantusbarokkornament med gjennombrote mønster og bakskjering
 • montere riflepipe frå emne
 • montere skinn på ulike mannekenger
 • montere, presse og forme strikka plagg og tekstilar
 • måle og vurdere materialfuktighet og anvende forskjellige tørkemetoder
 • måle opp båt og lage mal som grunnlag for produksjon av seil, presenninger og fasongsydde trekk
 • omfarge, overflatebehandle, vokse og impregnere sko og lærvarer
 • opprette hæler, underrette sko og halvsåle, helsåle og hælflikke sko
 • overhale brytevåpenmekanismar
 • planlegge egen arbeidsprosess
 • planlegge og gjennomføre en produksjonsprosess fra idé og bestilling til ferdig produkt
 • planlegge og utføre arbeid med innredninger og tekniske installasjoner
 • planleggje eige arbeid med blomsterfagleg materiale basert på kunnskap om ulike kulturar, stilhistoria og handverkets tradisjonar og historie
 • planleggje og gjennomføre produksjon av eige bøkkararbeid
 • planleggje og utføre strikking manuelt og maskinelt
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten digitale verktøy
 • presentere og dokumentere eget skomakerarbeid
 • presentere og dokumentere egne produkter
 • presentere og vurdere egen produksjon og egne restaureringsarbeider
 • presentere, dokumentere og vurdere eige arbeid i strikkefaget
 • presse og forme ulike plagg
 • produsere bunner, oppstakninger, kimninger, kanter, hanker og grep
 • produsere og montere seilmakerprodukter
 • produsere, reparere og restaurere kurv- og manillamøbler og andre møbler der flettverk inngår
 • prøve, tilpasse og rette plagg
 • rekne på kostnader og materialar ved eigen produksjon
 • rekne ut kostnader ved eigen produksjon
 • rekonstruere manglende ornamenter i forbindelse med restaurering
 • rekonstruere og gjengi biologisk materiale ved bruk av digitale verktøy, foto, avstøpninger, skisser og måltaking
 • rengjøre og fjerne flekker på garvede, fargede og ulakkerte huder og på kunstskinn
 • renskjære og ferdigstille pelsplagg med underarbeid, lukning, støttestoffer, fôr og håndsøm
 • reparere skjefte og ta vare på opphavleg overflatebehandling
 • reparere, restaurere og produsere kurver og flettverk etter egne og andres ideer og modeller
 • reparere, restaurere og produsere ulike typer seteflett
 • restaurere og halde ved like gamle treskjerarprodukt
 • rette seg etter gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • rigge stående og løpende rigg
 • setje opp og vedlikehalde aktuelle trearbeidingsmaskiner, verktøy og utstyr
 • sette opp vev og foreta feilsøking
 • sette sammen og ferdigstille plagg med innleggsstoffer og fôr
 • sette sammen ulike deler til et produkt fra tegning og modell
 • skanne, bearbeide logoer, stilisere, forenkle og separere farge ved gravering
 • skape volum og effekter i frisyrer ved hjelp av ulike effileringsteknikker
 • skissere og plassere dekor og typografi til utvendig preg og forgylling
 • skjere ornament i relieff med nedbotning
 • skjerfe og stive opp skinn
 • skravere med stikkel og mattpunsel
 • sluttføre preparering med nødvendig modellering, retusjering og fargelegging med airbrush
 • smi, varmebehandle og tilpasse ei toarma bladfjør
 • snøre, stoppe og trekke seter i kjøretøy
 • sortere og klargjøre løsskinn og bodyvare
 • sortere og velje trematerialar til ulike delar og produkt
 • stable keramikkovnen og ta hensyn til brenningsprosessens virkning på forskjellige råstoffer
 • stanse ut og skjære til skinn, lær og andre materialer
 • stille inn, bruke og vedlikeholde trebearbeidingsmaskiner
 • strikke og montere funksjonelle og dekorative detaljar på klede og andre tekstilprodukt
 • sy ulike lommer, krager, slag og andre detaljer på skredderi
 • søkje etter og utbetre feil på ulike typar skytevåpen
 • ta avstøpninger og fargelegge kopier av gjenstander og biologisk materiale
 • ta biometriske mål, flå og konservere biologisk materiale for magasinering og annen bruk
 • ta mål av aktøren og utarbeide mønster
 • ta mål og bruke mønster og oppskrifter i strikkefaget
 • ta mål, lage og tilpasse mønstre til produkter og plagg
 • ta mål, utarbeide mønstre og lage maler
 • tegne og gravere forskjellige skrifttyper, ornamentikk og heraldiske våpen
 • tegne og gravere produkter i ulike materialer
 • teikne og skjere ornament i barokk, rokokko og i ein annan stilart
 • tilpasse interiørtekstiler og tjenester i samråd med kunde
 • tilpasse klesplagg og tekstilar i samråd med kundar
 • tilpasse og bruke verktøy, maskiner, materialer og teknikker på en håndverksmessig måte
 • tilpasse og montere sving og hakemontasje på brekkvåpen
 • tilpasse pipe til revolver
 • tilpasse sal for hest og rytter
 • tilpasse temperatur og brenningsforløp til forskjellige leirtyper og glasurer
 • tilverke og nettskjere skjefte frå emne
 • trekke tak og utføre annet innvendig salmakerarbeid i kjøretøy
 • utarbeide mønstre til moderne og historiske kostymer, dansekostymer, fantasikostymer, kostymer til barn og til rollefigurer med spesiell kroppsform
 • utarbeide produksjonsplan for buntmakerarbeid
 • utføre arbeidsoppgaver knyttet til anbrakking og spikring
 • utføre blånering av ståldelar med ulikt innhald av krom og nikkel
 • utføre brudefrisering med slør, løshår og pynt tilpasset ulik hårlengde
 • utføre bunning av sko
 • utføre bøying av treskjefte
 • utføre dekoroppdrag inne og ute, og tilpasse desse til rom, høve og kva behov kunden har
 • utføre eigna varmebehandling ved framstilling av bøkkarprodukt
 • utføre etterbehandling og montering, tilpasset bruksområde, funksjon og kvalitet
 • utføre etterbehandling og overflatebehandling av graverte produkter
 • utføre farging av vipper og bryn
 • utføre forskjellige utstoppingsteknikker
 • utføre grov- og finbehandling av manillarør og andre flettematerialer
 • utføre grunnleggjande skjereteknikkar
 • utføre håndliking, løyert, håndsydde ringer, stjert, lang- og kortspleis
 • utføre håndsøm og maskinsøm og andre teknikker i herreskredderfaget
 • utføre håndsøm og maskinsøm på skinn- og lærprodukter
 • utføre håndsøm, maskinsøm og andre teknikker i kostymersyerarbeidet
 • utføre kostymearbeid innen gitte tidsrammer
 • utføre modellering, drapering og prøving på byste og person
 • utføre nødvendig renhold, desinfisering og vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner som brukes i frisørfaget
 • utføre nødvendig vedlikehald av verktøy og maskiner
 • utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner
 • utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner i eget arbeid med kostymer
 • utføre nødvendig vedlikehold av verktøy og produksjonsutstyr
 • utføre nødvendig vedlikehold på maskiner og utstyr
 • utføre nødvendig vedlikehold på maskiner og verktøy
 • utføre og dokumentere arbeid i samsvar med bedriftens internkontrollsystem og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre og tilpasse eige arbeid med blomsterfaglege produkt til høve, rom og underlag, trendar og dei ønska og behova kunden har
 • utføre ortopediske høydejusteringer og andre ortopediske tilpasninger på fottøy
 • utføre overflatebehandling tilpassa material, bruksområde og miljø
 • utføre overlærsreparasjoner
 • utføre preg og forgylling i forgyllerpresse og for hånd
 • utføre pussing og relevant overflatebehandling
 • utføre reparasjoner og vedlikehold av skotøy og andre skinn- og lærvarer
 • utføre sideflett
 • utføre spoling og veving på en håndverksmessig måte til planlagt tekstil
 • utføre taksidermistarbeid i samsvar med egen arbeidsplan og gjeldende regelverk knyttet til taksidermistfaget og helse, miljø og sikkerhet
 • utføre tilpassing av skjefte etter oppgjevne mål
 • utføre tradisjonelle håndverksmessige sammenføyinger
 • utføre trearbeid i samband med tekniske installasjonar
 • utføre ulike grunnleggjande samanføyingsteknikkar på ein fagmessig måte
 • utføre ulike massasjeteknikker på hodebunn
 • utføre ulike reparasjoner og restaureringer
 • utføre ulike sammenføyninger og beviklinger
 • utføre ulike strukturendringer og fargebehandlinger samt gjøre rede for kjemiske prosesser tilknyttet disse og begrunne valg av produkt og metode
 • utføre ulike tradisjonelle og aktuelle teknikker, med forskjellig verktøy tilpasset ulik hårlengde og hårkvalitet
 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner på relevant utstyr for seilmakerfaget
 • utnytte materialene på en håndverksmessig måte
 • utnytte materialer ved tilskjæring på en fagmessig måte
 • utvikle miljøvennlege teknikkar, velje miljøvennleg materiale og gjere greie for verknadene av dette i utøving av blomsterdekoratørfaget
 • utvikle nye produkt og kopiere eksisterande modellar
 • varmbøye manillarør
 • vedlikeholde og restaurere preparater
 • vedlikeholde, rense og gjøre rede for oppbevaring av pelsprodukter
 • veilede kunder i valg av produkter til hjemmepleie av håret
 • velge materialer og redskaper, og begrunne valgene
 • velge og bearbeide komposittråvarer til produksjonen
 • velge og begrunne egen arbeidsprosess
 • velge og bruke egnede materialer til ulike produkter
 • velge og bruke materialer tilpasset ønsket produkt
 • velge og bruke materialer, tilbehør, teknikker og verktøy på fagmessig måte
 • velge og bruke riktig oppspenningsmetode og spindelhastighet
 • velge og vedlikeholde verktøy, redskaper og maskiner
 • velge stoffer, beregne materialmengde og klippe til plaggdeler
 • velge, tilpasse og bruke ulike typer verktøy, maskiner, materialer og teknikker i gravørfaget
 • velje og bruke eigna material, dele opp og lime saman emne
 • velje og bruke materialar og verktøy til framstilling av bøkkarprodukt
 • vurdere behov for og utføre forebyggende vedlikehold på aktuelle maskiner og verktøy
 • vurdere behov for og utføre vedlikehold på maskiner, verktøy og utstyr
 • vurdere egen produksjon i lys av vevetradisjoner, moter, trender og håndverksmessig utførelse
 • vurdere eget arbeid
 • vurdere egne produkter
 • vurdere gjenstanders alder og stilart
 • vurdere heilskap, balanse og snitt i strikka produkt
 • vurdere konsekvenser av ulike smelte- og støpetemperaturer
 • vurdere kvalitet på aldrende plagg før omsømsarbeid og reparasjoner
 • vurdere metoder for bearbeiding av ulike skinntyper
 • vurdere og reparere skadar på haglepipe
 • vurdere og velge form og teknikker til ulike produkter
 • vurdere, sortere og bearbeide materialer til gitte produkter ut fra treets struktur
 • analysere botaniske materiale og deira eigenskapar som grunnlag for å lage faglege produkt i ulike stilar og uttrykk
 • analysere person, rom, underlag og føremål på bakgrunn av samanheng og stilhistorie, og grunngi val av fagleg arbeid
 • anvende gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i eget arbeid
 • bearbeide tre- og komposittmaterialer ved å bruke riktig verktøy
 • begrunne valg av produkt og arbeidsprosess i forhold til ulike interesser og samfunnets behov for produkter og tjenester
 • beregne materialer for bruk til egne produkter og tjenester
 • beregne og måle trefuktighet i materialer til gitte produkter
 • bore, gjenge og montere kikkertfeste og kikkert på ein settherda låskasse
 • bruke aktuelle tre- og komposittmaterialer tilpasset ønsket produkt
 • bruke aktuelt sikkerhets- og verneutstyr og foreta risikovurdering i samsvar med gjeldende regelverk
 • bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester
 • bruke fagrelaterte fargesystemer
 • bruke fagrelaterte og digitale verktøy, egnede materialer og teknikker i eget arbeid
 • bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter
 • bruke form, farge og typografi i styling av ulike rom
 • bruke forskjellige overflatebehandlingsmidler og utføre behandlingsteknikker på gitte produkter
 • bruke lim til sammenføyninger under bygging av skrog og montering av detaljer
 • bruke maskiner og utstyr samt digitale verktøy i produksjonen
 • bruke materiale på økonomisk måte
 • bruke materialer, teknikker, form og farge i samsvar med funksjon og arbeidets art
 • bruke mekaniske forbindelsesmetoder
 • bruke og ta vare på materialer på en økonomisk måte og i tråd med retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet
 • bruke prinsipper for belysning i ulike områder i tråd med gjeldende regelverk
 • bruke prinsipper for komposisjon i arbeid med tredimensjonalt rom
 • bruke produkt- og bransjekunnskap i eget arbeid
 • bruke produkter og teknikker som er tilpasset kundens behov og forutsetninger
 • bruke relevante faguttrykk i samtale og drøfting med kunder, brukere og kolleger
 • bruke rett verktøy, materiale og teknikkar på ein føremålstenleg måte
 • bruke ulike datastyrte maskiner i framstilling av deler og enkle produkter
 • bruke verktøy, materiale og teknikkar på føremålstenleg og forsvarleg måte
 • bruke verktøy, produkter og teknikker på en hensiktsmessig måte i frisørfaget
 • dokumentere og bruke kunnskaper om trender og stilarter i eget arbeid
 • dokumentere, grunngi og vurdere eigen produksjon, knytt til kriteria for kvalitet, ønske frå kunden, helse, miljø og tryggleik, tid og økonomi
 • dokumentere, kvalitetssikre og presentere arbeidsprosesser og egne frisørarbeider
 • eksperimentere med levande materiale og stilar, uttrykk, teknikkar og reiskapar
 • eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper
 • foreta enkelt vedlikehold og små reparasjoner av båter
 • foreta enkle tekniske installasjoner, motor- og riggmontering
 • følge gjeldende bestemmelser om ytre og indre miljø
 • gjenge pipe for lyddempar
 • gjenkjenne og lage enkle håndverksprodukter og tjenester relatert til ulike kulturer, håndverkshistorie og trender
 • gjennomføre oppmålinger og beregne størrelsesforhold i ulik målestokk av rom og tegninger
 • holde orden på arbeidsplassen og utføre daglig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner
 • håndtere og lagre tre- og komposittråvarer
 • kommunisere gjennom farger i ulike miljøer og kulturer og begrunne valg av farger
 • konkretisere og begrunne egen idé, egen arbeidsprosess og eget produkt i forhold til etiske og estetiske normer, bestillinger og økonomiske, materielle og tidsmessige rammer for arbeidet
 • lage faglege produkt i ulike stilar, uttrykk og teknikkar relaterte til ulike kulturar
 • lage og bruke arbeidstegninger og annen relevant dokumentasjon i arbeid med produktutvikling og produksjon
 • lage og bruke forskjellige maler, jigger og sjablonger i produksjonen
 • markedsføre egne oppdrag ved bruk av ulike kommunikasjonsformer
 • montere og tilpasse rekylkappe i gummi til ein riflekolbe
 • opne trongboringa på ei innvendig fornikla haglepipe
 • planlegge og utføre grunnleggende frisyredesign i henhold til egen arbeidsplan, kvalitetskriterier og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • planleggje, gjennomføre og vurdere eige grunnleggjande arbeid med ulike råvarer
 • produsere og montere tennstempel på ei dobbeltløpa o/u-hagle
 • produsere, blånere og montere riflepipe i boltriflelåskasse med utgangspunkt i emnepipe
 • rustbrunere haglepipesett
 • samarbeide med oppdragsgivere, kolleger og leverandører i eget arbeid
 • skape bestemte uttrykk i en frisyredesign med bruk av farger og formelementer
 • smi om, utforme, klargjere og blånere Mauser M98 hevarm
 • stille inn og bruke ulike typer trebearbeidingsmaskiner, håndverktøy, måleinstrumenter og digitale verktøy
 • ta vare på materialer og utføre enkelt vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner
 • tilpasse og bedde rifle- og hagleskjefte til mekanisme
 • tilrettelegge og gjennomføre en effektiv framstilling av produkter og foreta løpende kvalitetskontroll
 • tinnlodde forsikte på riflepipe
 • utføre arbeidsprosessar i samsvar med etiske og estetiske normer i faget
 • utføre daglig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner som brukes i frisørfaget
 • utføre enkel overflatebehandling på båter
 • utføre enkelt vedlikehald av aktuelle verktøy og maskiner
 • utføre enkelt vedlikehold av maskiner
 • utføre grunnleggende håndverksarbeid ut fra egen arbeidsplan, i tråd med relevante kvalitetskriterier og gjeldende forskrifter om helse, miljø og sikkerhet
 • utføre grunnleggende praktisk arbeid med klipp, friseringsteknikker, bølge- og oppsetningsteknikker
 • utføre makeup tilpasset frisyredesign og kundens ønsker og behov
 • utføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende regelverk knyttet til båtbyggerfaget og helse, miljø og sikkerhet
 • utføre oppsetting av håndverktøy
 • utføre sammensetting etter gammel håndverkstradisjon
 • utføre ulike kjemiske behandlinger i tilknytning til farge og strukturendringer
 • utvikle ideer til produkter og tjenester som grunnlag for egen produksjon og entreprenørskap i tråd med yrkesmessige behov
 • velge aktuelle typer lim til produkter med forskjellige bruksområder
 • velge hensiktsmessige maskiner, verktøy og utstyr til framstilling av produkter
 • velge og bruke verktøy, materialer og teknikker på en hensiktsmessig og forsvarlig måte
 • velge, tilpasse og montere beslag
 • visualisere egne ideer overfor kunder, brukere og andre medarbeidere
 • vurdere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser og produkter
 • vurdere egne båtbyggerarbeider
 • vurdere og analysere ulike faglege produkt i lys av stilhistoria, tradisjonane og historia til handverket
 • vurdere og velge ut trematerialer til produkter
 • bruke ulike gipstyper og gjøre rede for hvordan herdetid, blandingsforhold og tilsetningsstoffer kan endre gipsblandingens egenskaper
 • demontere og håndtere gipsornamenter til reparasjon, restaurering og kopiering
 • framstille nye modeller, rense, retusjere og reparere gamle modeller
 • gi råd om overflatebehandling av gipsdekor inne og ute
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i eget gipsmakerarbeid
 • lage forloren form, ekte form og silikonform
 • lage trekninger og dreiearbeider i gips
 • modellere i leire, gips og kalkmørtel i rekonstruksjoner
 • montere gipsdekor, bruke festemidler og vurdere underlaget inne og ute
 • rense fastmontert gipsdekor inne og ute
 • reparere fastmonterte gipsornamenter og figurer
 • reparere rabiztak med kalkmørtel
 • restaurere og rehabilitere gipsdekor og figurer etter krav fra antikvarmyndigheter
 • støpe og armere i forskjellige typer gips, akrylbasert materiale og betong
 • analysere, prøve og tilpasse plagg på kunde
 • bruke og vedlikeholde redskaper, maskiner og verktøy i kjole- og draktsyerfaget
 • dokumentere og vurdere eget arbeid
 • framstille målsydde klær i ulike materialer, former og farger på bakgrunn av tegninger
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • modellere detaljer, utføre drapering, lage dekor og tilbehør tilpasset plagg og antrekk
 • overføre mønstre til materialer samt klippe og merke stoff
 • presentere målsydde klær og mindre kolleksjoner
 • utføre håndsøm, maskinsøm og andre teknikker i kjole- og draktsyerfaget
 • utnytte materialer på en håndverksmessig måte
 • velge pressemetode ut fra materiale og bruksområde
 • beskrive egenskaper ved og bruksområder for ulike materialer
 • bruke digitale verktøy og annen relevant teknologi i arbeidsprosesser
 • bruke grunnleggende teknikker innen fagområdet
 • bruke relevante faguttrykk og -begreper i kommunikasjon med kunder, brukere og andre
 • dokumentere, presentere og evaluere eget arbeid
 • holde orden på arbeidsplassen og utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner i tråd med aktuelt regelverk
 • kommunisere med kunder, brukere og andre om design, materialer og produkter
 • konstruere og utarbeide mønster og lage maler
 • ta aktuelle mål, bruke måltabeller, tilpasse og justere
 • utføre enkel kostnadsberegning for produkter og tjenester
 • utføre grunnleggende håndverksarbeid i tråd med normer, kvalitetskriterier og forskrifter om helse, miljø og sikkerhet
 • utføre håndsøm, maskinsøm og andre relevante sammenføyningsteknikker på ulike materialer
 • utnytte ulike materialer og tilbehør på en hensiktsmessig og økonomisk måte
 • bruke ulike monteringsteknikker innen foliering
 • bruke ulike trykk-, print-, fres- og skjæremaskiner med tilhørende programvare
 • bruke verktøy og arbeidsmåter fagmessig i eget arbeid
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • produsere og montere profileringsprodukter ut fra arbeidsbeskrivelser og tegninger
 • velge og bruke emballasje og transportmiddel
 • velge og bruke relevante innfestingsteknikker ved montering av skilt
 • velge og bruke ulike festesystemer
 • vurdere og kvalitetssikre eget arbeid ut fra arbeidsbeskrivelse og planlagt resultat
 • • bruke materialer og ressurser økonomisk
 • beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på egne produkter og tjenester i møbeltapetsererfaget
 • beskrive oppbygning av og egenskaper ved ulike tekstiler og materialer og vurdere egnethet og anvendelsesområder
 • legge overstopp med ull, krøllhår og lerret
 • madrassere og sy av kanter og vulster, lage engelsk og tysk forkant
 • restaurere møbler i forskjellige stilarter med tradisjonelle metoder og materialer
 • stoppe og trekke møbler med fast sete og rygg med delinger
 • stoppe og trekke møbler med løse puter
 • stoppe og trekke ørelappstol, sofa og andre møbler med spiralfjærer i sete og rygg
 • sy og montere gardiner, puter og andre interiørprodukter i tekstil
 • ta mål av og sy varetrekk til møbler
 • ta mål og lage fullstendige arbeidstegninger og arbeide etter disse
 • trekke møbler med skinn
 • trekke vegger med tekstil
 • utføre håndsøm og maskinsøm på tekstilprodukter
 • utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner
 • velge possementer og tekstile tilbehør tilpasset ulike bruksområder
 • velge spiralfjærer til sete og rygg etter tegning og snøre disse til riktig høyde og retning
 • velge ut og skjære til ulike materialer
 • vurdere tilstand på stoppede møbler og veilede kunder om reparasjon og restaurering
 • beskrive og analysere ulike materiale og teknikkar på eldre og nyare draktplagg
 • bruke dei vanlegaste broderiteknikkane til pryding av bunader og skjorter
 • bruke historisk riktige broderi-, saum- og monteringsteknikkar tilpassa den aktuelle bunadtypen
 • bruke tidsriktig materiale og verktøy ved produksjon av bunader
 • bruke ulike handverksteknikkar tilpassa produksjon av tilbehør
 • bruke ulike saumteknikkar i produksjon av bunader
 • dokumentere og vurdere arbeid med bunader i historisk samanheng
 • gjere greie for prinsipp for rekonstruksjon av bunader og avtaking av mønster frå eldre draktplagg
 • lage arbeidsomtalar og produsere ulike bunadtypar
 • nytte presse- og stiveteknikkar og før- og etterbehandlingsmetodar tilpassa ulike materiale og bruksområde
 • ta mål, tilpasse mønster, prøve inn og tilpasse bunader
 • utføre reparasjonar og omsaum på bunader
 • bruke digitale verktøy i produksjon, vedlikehold og reparasjon av ur
 • bruke skisser, tegninger og annen visuell informasjon i eget arbeid
 • bruke teknikker, redskaper og verktøy i urmakerfaget
 • gi råd og faglig veiledning til kunder ved valg av produkter, reparasjoner av ur og reklamasjon
 • gjøre rede for og bruke tekniske ord og uttrykk i urmakerfaget
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i eget arbeid
 • planlegge og begrunne eget arbeid med produksjon, vedlikehold, reparasjon og restaurering i urmakerfaget
 • reparere og vedlikeholde armbåndsur, lommeur og store ur, både mekaniske og elektroniske
 • tilpasse og reparere ulike urlenker og låser
 • utføre nødvendig vedlikehold av verktøy og instrumenter i urmakerfaget
 • utnytte materialer og maskiner på en håndverksmessig måte
 • vedlikeholde og restaurere ulike urkasser
 • bruke arbeidstegninger og annen visuell informasjon i produksjon, vedlikehold og reparasjon
 • bruke måleverktøy til kontroll av finmekaniske komponenter
 • bruke relevante tekniske apparater, instrumenter og maskiner i framstilling, reparasjon, vedlikehold og videreutvikling av produkter
 • bruke ulike typer verktøy og maskiner tilpasset ur- og instrumentmakerarbeid
 • framstille, vedlikeholde, reparere og videreutvikle produkter etter gjeldende nasjonale og internasjonale bestemmelser, mål og standarder
 • presentere og dokumentere egen arbeidsprosess visuelt, verbalt og ved hjelp av digitale verktøy
 • utføre finmekaniske arbeider
 • utføre grunnleggende håndverksarbeid i henhold til arbeidsplaner, kvalitetskriterier og forskrifter om helse, miljø og sikkerhet
 • veilede kunder i valg av produkter og tjenester
 • begrunne valg av farge, form og overflatebehandling tilpasset bruksområde og estetikk
 • dokumentere tids- og materialforbruk i egen produksjon
 • framstille fullstendige arbeidsteikningar
 • gi råd om vedlikehold av kurvmakerprodukter
 • gjere greie for naturlege rørsler i ornament
 • gjere greie for ulike stilartar i treskjerarfagets historie i Noreg og Europa
 • gjøre rede for aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven
 • gjøre rede for båtens konstruksjon og struktur
 • gjøre rede for flettverkets og kurvmakerfagets historie og utvikling, lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • gjøre rede for materialers fysiske egenskaper og evne til å absorbere krefter
 • gjøre rede for nasjonale og internasjonale standarder og kvalitetskrav til møbler og innredninger
 • gjøre rede for opprinnelse, egenskaper og anvendelsesområder for ulike flettematerialer
 • innhente og bruke informasjon om ulike materialers egenskaper og sammensetning
 • innhente og bruke opplysninger om gjeldende krav til CE-merking i produksjon av komposittbåter
 • kalkulere og beregne pris på egne produkter
 • kalkulere og setje prisar på eigne produkt
 • kommunisere med kunder og leverandører
 • lage arbeidstegninger og velge produksjonsmetoder ut fra treets spesielle egenskaper
 • lage frihandsteikningar med linjer, bladformer, skuggelegging og perspektiv
 • lage frihåndsskisser, enkle arbeidstegninger og modeller for produksjon
 • lage skisser og tekniske tegninger med og uten digitale verktøy
 • lese arkitekttegninger og velge produksjonsmetoder som tilfredsstiller krav og spesifikasjoner
 • lese og bruke arbeidstegninger i komposittbåtbyggerfaget
 • presentere og dokumentere eget arbeid med produktutvikling med og uten digitale verktøy
 • presentere og dokumentere eget arbeid ved hjelp av digitale verktøy
 • presentere, dokumentere og marknadsføre ulike produkt
 • relatere stil- og møbelhistorie til kurvmakerfaget og følge stil og tradisjon i restaurerings- og reparasjonsarbeid
 • tilpasse ornamentikken til ulike produkt
 • utføre enkle markedsundersøkelser
 • utføre kostnadsberegning av produkter og tjenester innen kurvmakerfaget
 • utføre og vurdere tekniske og klimatiske undersøkelser av ulike materialer og produkter i produksjonen
 • utvikle og synliggjøre ideer til produkter og tjenester i kurvmakerfaget
 • utvikle produkter ved hjelp av skisser, modeller og digitale programmer
 • velge beslag med egnet form og funksjon til ulike produkter
 • velge egnede materialer og overflatebehandling til ulike produkter
 • velje materialar av omsyn til praktiske, tradisjonelle og estetiske forhold og berekne materialbruken
 • vurdere og kontrollere eige arbeid
 • vurdere og velge materialer på grunnlag av tekniske, funksjonelle, estetiske og miljømessige krav til kurvmakerprodukter
 • analysere og vurdere ulike typer oppdrag
 • begrunne bruk av ulike materialer i tradisjonell og moderne båtbygging
 • beregne areal, volumenheter, material- og timeforbruk til planlagt produksjon
 • beregne materialkostnader etter kappliste og lage selvkostkalkyle
 • beskrive trender og endringer i interiør- og utstillingsfaget gjennom enkle markedsundersøkelser
 • bruke skisse- og tegneteknikker for å skape designideer til produkter
 • definere kundens ønsker og behov, samt presentere ideer til ulike interiør- og utstillingsløsninger
 • definere målgrupper og bruke idékart og skisser i egen produktutvikling
 • dokumentere og begrunne egen produksjonsprosess og produkt ved å bruke digitalt verktøy
 • dokumentere og begrunne valg av sammenføyninger i produkter
 • dokumentere og vurdere eget arbeid i et kultur- og stilhistorisk perspektiv
 • foreta risikovurdering av helse, miljø og sikkerhetsmessige forhold vedrørende bruk og oppbevaring av kjemiske produkter
 • gjennomføre enkle tekniske og klimatiske undersøkelser av aktuelle materialer og produkter
 • gjøre rede for egenskaper og bruksområder for andre materialer i produktet
 • gjøre rede for lokale særtrekk og internasjonale trender i båtbyggerfaget
 • gjøre rede for prinsipper knyttet til kjemiske og mekaniske sammenføyninger innen båtbyggerfaget
 • gjøre rede for relevante egenskaper ved metaller som brukes i båter av tre og kompositt
 • innhente og bruke relevant informasjon i egen produktutvikling
 • lage arbeidsplaner, materiallister og modeller av produkter ut fra idé og kundenes behov
 • lage frihåndsskisser og enkle modeller av båtbyggerprodukter
 • lage og forklare skisser i ulike tidsepoker og stilarter innenfor trehåndverkstradisjoner
 • lage projeksjons- og perspektivtegninger av produkter for hånd og ved å bruke digitalt verktøy
 • presentere alternative løsningsforslag med tegneprogram og annet relevant digitalt verktøy
 • presentere og argumentere for eget løsningsforslag i forhold til målgruppe, funksjon, estetikk, stil og sammenheng
 • presentere og vurdere eget arbeid med planlegging og produktutvikling
 • sortere og velge trematerialer til forskjellige produkter og produktdeler, ut fra treets anatomi, egenskaper og bruksområder
 • tegne og visualisere ideer to- og tredimensjonalt i forkant av en produksjon
 • utarbeide prosjektbeskrivelse og kostnadsoverslag samt dokumentere kostnader for ulike produksjoner
 • utarbeide skisser, arbeids- og presentasjonstegninger på frihånd og ved digitalt tegneprogram
 • velge aktuell utrustning for båt ut fra gitte forutsetninger
 • velge egnet overflatebehandling i samsvar med materialenes egenart og bruksområder
 • velge farge og overflatebehandling ut fra bruksområder og estetikk
 • velge farge, dekor og overflatebehandling etter bruksområde
 • velge og begrunne hvilken båttype som skal lages, ut fra idé og kundebehov
 • analysere, kopiere og rekonstruere ulike strikkeprodukt
 • analysere, kopiere og rekonstruere vevnader
 • anvende og kravformulere enkle digitale programmer for måling, logging, testing og utprøving av optroniske komponenter og systemer
 • begrunne bruk av kjemiske og naturlige fibergrupper til forskjellige produkter i seilmakerfaget
 • begrunne valg av materialer, verktøy og teknikker
 • begrunne valg av materialer, verktøy og teknikker i blyglasshåndverkerfaget
 • beregne forbruk av råvarer og materialer samt pris på egne produkter og tjenester i gravørfaget
 • beregne kostnader for produksjon og restaurering av ulike gjørtlerprodukter
 • beregne kostnader for valgte materialer og teknikker samt tidsforbruk
 • beregne materialforbruk og sammensetting av råstoffer
 • beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på eget arbeid
 • beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på produkter og tjenester
 • beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på produkter og tjenester i salmakerfaget
 • beregne materialkostnader, tidsforbruk og pris på egne produkter og tjenester i herreskredderfaget
 • beregne og kalkulere pris på egne produkter og tjenester
 • beregne pris på materialer, produkter og tjenester
 • beregne råvarer og pris på produkter og tjenester i taksidermistfaget
 • beregne tidsbruk og kalkulere pris på egne produkter og tjenester
 • beregne tidsforbruk og kostnader for valgte materialer og teknikker
 • berekne justering av siktemiddel
 • beskrive oppbygning, eigenskapar og bruksområde for ulike materiale og vurdere kor eigna dei er for ulike strikkeprodukt
 • beskrive ulike salmakerprodukter og gjøre rede for ulike krav til design, kvalitet, funksjon og sikkerhet
 • bruke digitale verktøy i eget arbeid med produktutvikling, dokumentasjon og presentasjon
 • bruke digitale verktøy i presentasjon og dokumentasjon av eget arbeid
 • bruke digitale verktøy i presentasjons- og dokumentasjonsarbeid
 • bruke digitale verktøy og annen relevant teknologi i eget arbeid
 • bruke digitalt verktøy i presentasjoner av eget arbeid
 • bruke digitalt verktøy, foto og annen relevant dokumentasjon i eget arbeid med ideer, design og produktutvikling
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder og andre samarbeidspartnere i arbeid med oseanografiske og nautiske instrumenter, nasjonalt og internasjonalt
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, brukere og andre samarbeidspartnere innen gravørfaget
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • bruke historiske og tradisjonelle teknikker i nye sammenhenger, forklare hvordan ulike produkter utvikles, og hva de brukes til
 • bruke produksjonsordre, førsteeksemplar og maler som referanse under produksjonen
 • bruke seilmakerfagets kultur- og håndverkshistorie som grunnlag for produktutvikling
 • bruke ulike informasjonskilder i arbeid med idéutvikling og planlegging
 • bruke ulike teknikker, former, farger, materialer og redskaper
 • bruke ulike teknikker, materialer og verktøy i gjørtlerfaget
 • designe utstillinger på fagfeltet i samarbeid med andre faggrupper
 • dokumentere behov for salmakerprodukter og tjenester i markedet
 • eksperimentere med og velge form, farge, teknikk, materiale og verktøy og utvikle ideer til ulike produkter og tjenester i salmakerfaget
 • eksperimentere med og velge hensiktsmessige materialer, verktøy og teknikker
 • eksperimentere med, beskrive og vurdere form, mønstring, tekstur og struktur på vevde produkter
 • eksperimentere med, beskrive og vurdere mønstring, tekstur og struktur på ulike strikka produkt
 • eksperimentere med, beskrive og vurdere snitt, form, farge og materiale på ulike strikka produkt
 • foreta enkel markedsundersøkelse og markedsføre egne skredderprodukter og tjenester i herreskredderfaget
 • forklare hvordan bok- og papirprodukter kan fylle praktiske og estetiske behov
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og dokumentere behov for tjenester i storurmakerfaget
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og vurdere behov for optroniske instrumenter og tjenester
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og vurdere behov for produkter og håndverkstjenester i urmakerfaget
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og vurdere behov for produkter og tjenester i nautisk instrumentmakerfaget
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser vedrørende keramiske produkter
 • gjennomføre enkle undersøkelser i markedet og vurdere behov for taksidermistprodukter og tjenester
 • gjennomføre enkle undersøkelser og vurdere behov for graverte produkter og gravørtjenester i markedet
 • gjennomføre enkle undersøkelser og vurdere behov for håndverksprodukter og tjenester i markedet
 • gjere greie for historie og særpreg, motar og trendar i strikkefaget og bruke dette i eige arbeid rettleie kundar og gi råd om materiale, fargar, snitt og mønster
 • gjere greie for mekanisk og ballistisk hendingsgang ved avfyring av skytevåpen
 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk for børsemakarfaget
 • gjøre rede for bokens rolle og funksjon som kulturbærer i historisk perspektiv
 • gjøre rede for bransjens særpreg og gjeldende regelverk knyttet til herreskredderfaget
 • gjøre rede for design og trender i urmakerfaget i internasjonal og historisk sammenheng
 • gjøre rede for eget arbeid i lys av trender i gravørfaget
 • gjøre rede for fagets historie og utvikling og for særtrekk ved bransjen
 • gjøre rede for fagets historie, tradisjon og egenart
 • gjøre rede for fagets og bransjens historie, tradisjon og utvikling
 • gjøre rede for fagets og bransjens historie, tradisjon og utvikling
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for blyglasshåndverkerfaget og for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for gravørfagets tradisjoner og egenart
 • gjøre rede for historikk og tradisjoner for klær og tekstiler og bruke dette i egen produktutvikling
 • gjøre rede for internasjonal design og trender innen oseanografiske og nautiske instrumenter og vurdere eget arbeid i lys av disse
 • gjøre rede for kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner og særpreg i taksidermistfaget
 • gjøre rede for og anvende kunnskap om salmakerfagets historie, utvikling og trender i arbeid med faget
 • gjøre rede for og anvende nasjonale og internasjonale standarder, sikkerhetsbestemmelser og forskrifter relatert til produksjon, reparasjon og bruk av optroniske komponenter og systemer
 • gjøre rede for og vurdere eget arbeid ut fra fagets historie
 • gjøre rede for og vurdere etiske sider ved taksidermistfaget som gjelder egen aktivitet, naturmiljø og samfunn
 • gjøre rede for oppbygging og egenskaper til ulike tekstilfibrer og materialer samt vurdere egnethet og anvendelsesområder i egen produktutvikling
 • gjøre rede for tradisjoner og stilepoker i storurmakerfaget
 • gjøre rede for tradisjoner og særpreg i håndveverfaget
 • gjøre rede for trender i håndveverfaget og dokumentere behov for håndvevde tekstiler og håndvevertjenester i markedet
 • gjøre rede for trender i taksidermistfaget og vurdere eget arbeid i lys av dem
 • gjøre rede for ulike materialers egenskaper og bruksområder
 • gjøre rede for ulike råstoffer og deres egenskaper
 • kommunisere med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • kommunisere med leverandører, samarbeidspartnere og kunder, og håndtere reklamasjoner
 • konkretisere og begrunne egne løsningsforslag i tråd med kundebehov i blyglasshåndverkerfaget
 • konkretisere og begrunne tekniske og estetiske løsningsforslag i tråd med kundebehov
 • konkretisere, begrunne og planlegge eget arbeid i samsvar med kundebehov og gjeldende krav og regelverk knyttet til gipsmakerfaget
 • kvalitetssikre produktene ut fra funksjon og i henhold til gjeldende regelverk om matsikkerhet
 • lage arbeidsteikningar og annan visuell informasjon for produksjon
 • lage og bruke arbeidstegninger
 • lage og bruke arbeidstegninger og annen visuell informasjon i produktutvikling og teknisk produksjon av arbeider
 • lage og bruke tekniske arbeidstegninger
 • lage oppskrifter og velge materialer, binding og trådtetthet
 • lage skisser og anvende teknisk tegning
 • lage skisser og anvende tekniske tegninger
 • lage skisser og arbeidstegninger for glassprodukter
 • lage skisser, arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelser med og uten digitale verktøy
 • markedsføre blyglassprodukter og tjenester
 • markedsføre egne produkter
 • markedsføre egne produkter og tjenester
 • markedsføre egne produkter og tjenester i salmakerfaget
 • marknadsføre eigne produkt og tenester i strikkefaget
 • planlegge og presentere egen arbeidsprosess ved bruk av digitale verktøy
 • planleggje produksjonsprosessen ut frå ønska til kunden
 • presentere eget arbeid med produktutvikling ved hjelp av digitale verktøy
 • presentere eget arbeid med produktutvikling ved å bruke digitale verktøy
 • presentere egne keramiske produkter i lys av trender og stilperioder med vekt på form, farge og komposisjon
 • presentere egne produkter og tjenester for markedsføring
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten bruk av digitale verktøy
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten digitale verktøy
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten digitale verktøy
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten digitale verktøy
 • presentere og dokumentere eget salmakerarbeid, med og uten digitale verktøy, samt vurdere eget arbeid
 • presentere og markedsføre ulike instrumenter og tjenester for kunder og andre samarbeidspartnere
 • presentere og markedsføre ulike produkter og tjenester
 • presentere, begrunne og markedsføre egne seilmakerprodukter, og tjenester og produksjonsmetoder
 • presentere, dokumentere og markedsføre egne produkter og tjenester med og uten digitale verktøy
 • presentere, dokumentere og vurdere eget arbeid med og uten bruk av digitale verktøy
 • rapportere registreringspliktige våpen og våpendelar og plomberingar til politiet i tråd med gjeldande regelverk og ved hjelp av digitale verktøy
 • registrere og arkivere i samsvar med gjeldende rutiner
 • rekne ut kostnader for produksjon og reparasjon av våpen og våpendelar
 • sette opp kalkyler og enkle budsjetter og beregne pris på materialer og egne produkter
 • sikre kvaliteten av produksjon og produkter i glasshåndverkerfaget etter gjeldende krav
 • ta mål, utarbeide idéskisser og tegninger samt annen visuell dokumentasjon
 • ta vare på materialer og utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner
 • tegne og designe seil, presenninger og rigg, manuelt og dataassistert
 • tegne og male ulike motiver og ornamenter på frihånd og med sjablong
 • tegne salmakerprodukter med og uten digitale verktøy
 • tolke trender og moter samt analysere og beskrive ulike plagg
 • utarbeide idéskisser, arbeidstegninger, mønstre og annen dokumentasjon som grunnlag for kundetilpasset produksjon
 • utarbeide og begrunne idéskisser og forslag til gravering på ulike produkter
 • utarbeide og bruke produksjonsordrer
 • utarbeide plan for material- og tidsbruk i produksjonen og argumentere for valgene av faglige løsninger
 • utarbeide prototyper og prøveprodukter
 • utarbeide rutinar for internkontroll og følgje gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • utarbeide skisser og arbeidstegninger for produksjon av ulike urdeler
 • utarbeide skisser og arbeidstegninger for utvikling av urdeler
 • utarbeide skisser, teikningar, arbeidsteikningar, mønster og oppskrifter
 • utarbeide tilbud på materialer, produkter og tjenester overfor kunder
 • utforme og bruke illustrasjoner, arbeidstegninger og annen visuell informasjon i planlegging, tilvirkning og reparasjon i nautisk instrumentmakerfaget
 • utforme og bruke illustrasjoner, arbeidstegninger og annen visuell informasjon i planlegging, tilvirkning, vedlikehold og reparasjon
 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre nødvendig vedlikehold av verktøy, maskiner og annet utstyr
 • utvikle idear til produkt og tenester i strikkefaget
 • utvikle og presentere ideer til vevde produkter og håndvevertjenester innen interiør, bekledning og andre bruksområder
 • utvikle produkter i tråd med behov i markedet
 • utvikle prosedyrar for kontroll av eige arbeid og eigne produkt
 • utvikle, konkretisere og begrunne ideer til produkter
 • veilede kunder og gi råd om valg av materialer, farger og snitt
 • velge materialer og teknikker etter design, bestillinger, økonomiske og tidsmessige rammer
 • velje verktøy, materiale og teknikkar tilpassa eige produksjonsnivå
 • vurdere behov for produkter og tjenester i gipsmakerfaget
 • vurdere egen produksjon i blyglasshåndverkerfaget
 • vurdere eget arbeid i herreskredderfaget
 • vurdere eget arbeid i lys av trender
 • vurdere pris og gi faglig veiledning til kunder om reparasjon, vedlikehold og produksjon
 • vurdere pris på reparasjon og produksjon og gi faglig råd til kunder
 • vurdere råstoffers giftighet ved behandling og for bruksområder
 • begrunne og konkretisere egne ideer, design og arbeidsprosesser
 • beregne pris på reparasjoner og tjenester
 • berekne innkjøp av blomster og råvarer og kalkulere pris på produkt og tenester
 • berekne og planleggje produksjon av tennstempel og riflepipe
 • beskrive og forklare den mekaniske og ballistiske prosessen når ein fyrer av ei dobbeltløpa hagle med enkel avtrekkjar og ei halvautomatisk gassdriven rifle
 • bruke arbeidsteikningar og annan visuell informasjon i teknisk produksjon
 • bruke fagtekniske ord og uttrykk i kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere
 • definere kriterium for kvalitet og vurdere kvaliteten av eige arbeid
 • diskutere og ta stilling til estetiske og etiske normer i blomsterdekoratørfaget
 • eksperimentere med materiale, verktøy, form og teknikkar
 • eksperimentere med teknikker, materialer og verktøy
 • finne fram til og vurdere aktuelle produkt, teknikkar, uttrykk og trendar i marknaden
 • forklare varebehandling og gi relevant informasjon om plantar, blomster og produkt
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og vurdere behov for ur, instrumenter og tjenester
 • gjere greie for lokale og vitskaplege namn på botanisk materiale
 • gjere greie for symbolfunksjon og historie til ulike botaniske materiale i blomsterdekoratørfaget
 • handteikne kikkertmontasjering for produksjon
 • kommunisere med kundar og kollegaer med relevante faguttrykk i børsemakarfaget
 • konkretisere og grunngi idé, design og arbeidsprosess i eige arbeid med blomster, som grunnlag for kommunikasjon med kundar og kollegaer
 • kvalitetssikre bruk og oppbevaring av blomster og andre råvarer i eigen produksjon
 • lage og bruke arbeidstegninger og annen visuell informasjon i eget arbeid
 • lage og bruke arbeidsteikningar, skisser og annan visuell informasjon
 • lage og sende våpenrapport til styresmaktene ved hjelp av digitale verktøy
 • planlegge, vurdere og dokumentere eget ur- og instrumentmakerarbeid
 • presentere og dokumentere eget arbeid ved bruk av digitale verktøy
 • presentere og dokumentere produksjonsprosess og produkt visuelt og verbalt og ved hjelp av digitale verktøy, i tråd med faglege krav
 • presentere og dokumentere produksjonsprosess og produkt, visuelt og verbalt og ved hjelp av digitale verktøy
 • rekne ut tidsforbruk og kostnader for produksjon
 • utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, redskaper og maskiner
 • utføre våpenrelaterte oppdrag i samsvar med arbeidsplan, lovverk, kvalitetskriterium og gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • utnytte, behandle og avfallshåndtere materialer
 • velje rette verktøy, materiale og teknikkar for føremålstenleg produksjon
 • vurdere arbeidsprosess ut fra etiske og estetiske forhold, aktuelle lover og forskrifter
 • vurdere egne arbeider i forhold til fagets historie og tradisjoner
 • vurdere eige arbeid som ledd i å kvalitetssikre og vidareutvikle arbeidsprosess og produkt
 • anvende gjeldende regelverk og standarder for tredreide produkter
 • beregne materialbruk, timeforbruk og pris på egne produkter
 • dokumentere og vurdere eget arbeid
 • gjøre rede for CNC-maskiners virkemåter og anvendelsesområder
 • gjøre rede for egenskaper og bruksmuligheter ved ulike treslag
 • gjøre rede for stilhistoriske aspekter ved restaureringsarbeider
 • gjøre rede for trender og behov i markedet
 • kommunisere med kunder og markedsføre egne produkter
 • lese og anvende tegninger i tredreierfaget
 • utarbeide skisser og modeller til arbeidstegninger og velge produksjonsmetode
 • beregne kostnader for vedlikehold og reparasjoner
 • gjøre rede for hvordan båtens ulike elementer er strukturelt avhengig av hverandre
 • reparere produksjonsfeil
 • utføre overflatebehandling tilpasset materialer, bruksområde og miljø
 • utføre vedlikehold og reparasjon av båter, former, innredninger og tekniske installasjoner
 • vurdere og begrunne behov for strukturell reparasjon og lage nødvendig arbeidsbeskrivelse
 • vurdere tilstand og utarbeide vedlikeholdsprogram for båter
 • bruke eigna tettemiddel og utføre overflatebehandling tilpassa produkt
 • bruke materialar som er tilpassa bruksområde, krav til kvalitet og styrke på produkt
 • byggje om og endre volum på bøkkarprodukt
 • demontere og montere bøkkarprodukt i tråd med faglege krav
 • gjere greie for historia og utviklinga til bøkkarfaget
 • skifte ut defekte trematerialar, band og andre delar
 • tilpasse arbeidsmåte, hjelpemiddel og verktøy til ulike reparasjons- og vedlikehaldsarbeid
 • vurdere og utføre nødvendig reparasjon og vedlikehald på bøkkarprodukt
 • vurdere styrke i stavar, band og botnar
 • beregne tannantall på hjul og drev
 • bruke tegninger og annen visuell informasjon i eget restaureringsarbeid
 • bruke ulike skjære- og dreieverktøy i eget restaureringsarbeid
 • gjenskape og tilpasse eget restaureringsarbeid til originalprodukter
 • gjøre rede for fagets historie, tradisjon og egenart
 • gjøre rede for faguttrykk og bruke fagspråk i kommunikasjon med samarbeidspartnere, kunder og andre i eget arbeid
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for forgyllerfaget
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i storurmakerfaget
 • gjøre rede for og ivareta ulike stilarter i eget restaureringsarbeid
 • gjøre rede for og velge ulike materialer og legeringer tilpasset bruksområde og produkt
 • kommunisere om estetikk og design med kunder, kolleger og andre i eget arbeid
 • kontrollere ulike finmekaniske komponenter ved bruk av måleverktøy
 • lage deler til tårnur, gulvur, veggur og andre store ur
 • rekonstruere manglende ornamenter
 • rekonstruere visere og tallskiver
 • retusjere forgylte gjenstander
 • vurdere og dokumentere en gjenstands alder, tilstand, materiale og teknikk
 • vurdere tilstanden på ulike store ur og veilede kunder ved reparasjon, vedlikehold og reklamasjon
 • bruke stål og metall som er eigna til ulike bruksområde
 • gjere greie for og følgje gjeldande reglar for helse, miljø og tryggleik
 • lage hjelpeverktøy og bruke dei i produksjonen
 • lage ulike typar eggverktøy
 • lese og bruke tekniske teikningar
 • montere maskiner, verktøy og utstyr i smia
 • planleggje og systematisere eige arbeid
 • smi i tråd med gjeldande krav til restaureringsarbeid
 • smisveise på ulike måtar
 • utføre eldre teknikkar i smedfaget
 • utføre stuking, bøying, strekking, kløyving og andre smiteknikkar
 • utføre ulike overflatebehandlingar av stål og metall
 • varmebehandle ulike ståltypar
 • velje og dimensjonere materialet etter kva form og funksjon produktet skal ha
 • velje samanføyingsmetodar etter kva form og funksjon produktet skal ha
 • vurdere eige arbeid i smedfaget
 • beherske ulike sammenføyingsmetoder og dimensjonering av eget smedarbeid
 • bruke og vedlikeholde maskinhammer, håndverktøy, maskiner og utstyr
 • dokumentere og presentere eget smedarbeid ved hjelp av digitale verktøy
 • forklare smedfagets kunsthistoriske utvikling og anvende kunnskaper om estetikk i eget smedarbeid
 • gjøre rede for fundamentering og installere maskiner, verktøy og utstyr til eget smedarbeid
 • gjøre rede for oppbygning, egenskaper og bruksområder for stål og metaller tilknyttet smedfaget
 • holde orden på egen arbeidsplass og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • smisveise og beherske ulike moderne sveisemetoder ved valg av tilsatsmaterialer til ulike ståltyper, smiteknikk og styrkeforhold
 • utføre allsidig varmebehandling og smiteknikker
 • bruke ulike maskiner i sølvsmedhåndverkerfaget
 • bruke ulike støpeteknikker
 • dokumentere og vurdere eget sølvsmedarbeid
 • forklare og utføre kjemiske prosesser i tilvirkningen av sølvsmedprodukter
 • gjenkjenne og lage sølvsmedprodukter i tråd med ulike stilarter
 • gjenkjenne stempel, kjentmannsmerker og materialkvalitet
 • gjøre rede for siselering, håndgravering og emaljering
 • lage verktøy og utstyr til eget sølvsmedarbeid
 • utføre hamring, smiing, trykking, valsing, trådtrekking og slaglodding
 • utføre overflatebehandling
 • utføre reparasjoner og restaurering av sølvsmedprodukter
 • utføre sølvsmedarbeid i henhold til arbeidsplan, kvalitetskriterier og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • velge, tilpasse og bruke verktøy, materialer og teknikker på en håndverksmessig måte
 • bruke arbeidsteikningar og tabellar i trebåtbyggjarfaget
 • gjere greie for lokale særtrekk ved trebåtbygging og setje desse inn i ein nasjonal og internasjonal samanheng
 • gjere oppslag av ulike delar av båten i full storleik
 • lage frihandsskisser og enkle modellar som førebuing til produksjon
 • lage malar ut frå teikning og oppslag
 • velje form og overflatebehandling og grunngi valet ut frå bruksområde og estetikk
 • bruke håndverktøy og verktøymaskiner i nautisk instrumentmakerfaget
 • bruke teknikker, redskaper, måleinstrumenter, verktøy og maskiner i tilvirkning, reparasjon og vedlikehold av optroniske komponenter og systemer
 • gjøre rede for forhold mellom funksjon, oppbygging og egenskaper i skipsmagnetkompassets deler samt gjeldende konstruksjonskrav
 • gjøre rede for funksjon og virkemåte til væsketyper, flottører, kompassroser, kvadrantkuler, korreksjonsmagneter og peileskivetyper
 • gjøre rede for gjeldende rutiner og regelverk for kalibrering av måleverktøy og testutstyr i nautisk instrumentmakerfaget
 • gjøre rede for materialer og komponenter i sammenstillinger og systemer der flere teknologiområder inngår
 • gjøre rede for og anvende nasjonale og internasjonale standarder for tegning av og målesystemer til nautiske og oseanografiske instrumenter
 • gjøre rede for og begrunne valg av materialer og komponenter til bruk i optronikerfaget
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for regler og rutiner for kalibrering av måleverktøy og testutrustning i optronikerfaget
 • gjøre rede for ulike funksjoner innen optikk, elektronikk og mekanikk
 • gjøre rede for virkemåte, egenskaper og funksjon til mekaniske, mekanisk-elektrooptiske, oseanografiske og nautiske instrumenter
 • kontrollere og vedlikeholde måleverktøy og testutrustning i optronikerfaget
 • kontrollere og vedlikeholde måleverktøy og testutstyr i eget arbeid
 • kontrollere og vedlikeholde verktøy, redskaper og maskiner
 • sammenstille, tilpasse og justere skipsmagnetkompass med peileskive samt andre nautiske navigasjonsinstrumenter og oseanografiske instrumenter
 • tilvirke og montere kompasstativ med natthus og kompass med ulike kardangoppheng
 • tilvirke, reparere og vedlikeholde ulike optroniske komponenter og systemer
 • tilvirke, vedlikeholde og reparere ulike nautiske instrumenter og instrumentdeler
 • utføre håndverksarbeid innen optronikerfaget i henhold til arbeidsbeskrivelser
 • utnytte materialer og maskiner på en håndsverksmessig måte
 • utnytte materialer og maskiner på en håndverksmessig måte
 • bruke enkel snekring, maling og tapetsering samt andre relevante arbeidsteknikker i utstillingsøyemed
 • bruke fagrelaterte digitale verktøy
 • bruke fagrelaterte fargesystemer i kommunikasjon med oppdragsgivere
 • bruke fargepsykologi i arbeid med utstillingsdesign
 • bruke skrift som formuttrykk
 • bruke verktøy og arbeidsmåter med materialer på fagmessig måte i eget arbeid
 • eksponere elementer og produkter innenfor et gitt areal med ulike modulsystemer
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • lage kampanjeplan for foretak
 • produsere tekst til utstillingsbruk
 • profilere foretak på messestander
 • tilpasse podium og dekor for eksponering av produkter
 • tilpasse utstillinger til bestemte målgrupper
 • utforme forslag til opplevelsesrom, kulisser til scene, styling av rom og evenementer
 • utforme logo i tråd med bedriftsprofil
 • utforme og montere skilt med ulike typer foliering
 • utforme reklamemateriell til bruk i markedsføring
 • velge og begrunne tekniske, estetiske og funksjonelle løsninger i eget arbeid
 • velge og bruke belysning og belysningseffekter i utstillinger, messer, butikklokaler og scenografi
 • velge rekvisita tilpasset ulike stilepoker og temaer
 • visualisere utstillingsarbeid tredimensjonalt i ulike målestokker
 • gjere overslag over kostnader for vedlikehald, reparasjon og restaurering
 • utføre ulike typar reparasjonsarbeid på trebåtar
 • utføre vedlikehald tilpassa materiale, båttype og bruksområde
 • vurdere og grunngi behov for reparasjon og restaurering og beskrive kva arbeidet inneber
 • vurdere tilstand og utarbeide vedlikehaldsprogram for trebåtar
 • beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på eget arbeid
 • beskrive og vurdere ulike utstillingsoppdrag
 • dokumentere og vurdere eget arbeid
 • gjøre rede for gjeldende bestemmelser knyttet til opphavsrettigheter og åndsverk
 • gjøre rede for nasjonale og internasjonale trender i faget
 • innhente og bruke ulike kilder og relevant informasjon til egen produktutvikling
 • presentere og begrunne ideer og løsningsforslag tilpasset målgruppe, funksjon, estetikk, stil og sammenheng
 • presentere prosjektbeskrivelser med og uten digitale verktøy
 • utarbeide skisser, arbeids- og presentasjonstegninger
 • utvikle ideer og konsepter til markedsføring tilpasset definerte målgrupper
 • beskrive tradisjoner og særpreg i buntmakerfaget
 • bestemme og dokumentere pris på produkter og tjenester på grunnlag av tidsbruk og materialer
 • bruke fagspråk, delta i faglige nettverk og veilede kunder om buntmakerprodukter
 • gjøre rede for bransjens organisering og gjeldende regelverk knyttet til buntmakerfaget
 • gjøre rede for omsetning av skinn, fra auksjon til forbruker
 • håndtere klager og reklamasjoner
 • lage kalkyler og sette opp enkle budsjetter knyttet til egen produksjon
 • presentere og markedsføre egne buntmakerprodukter og tjenester
 • rette seg etter gjeldende regelverk for pelsproduksjon og for helse, miljø og sikkerhet
 • tolke trender og dokumentere behov for pelsprodukter og tjenester i markedet
 • vurdere etiske og miljømessige sider ved bruk av pelsdyr

Kontaktinformasjon

Tilhører årstrinn

Tilhører fagområdene